ПЗНП

ПЗНП:

Чл. 147. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Директорът, като орган за управление на детската градина и на училището:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва догово-ри с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предо ставените му правомощия;

5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските детски градини и училища по реда на Кодекса на труда;

7. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в реги-оналните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им – за държавните и общинските детски градини, училища;

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съ-ответствие с държавните образователни изисквания;

10. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) подписва и подпечатва доку-ментите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителна-та документация и съхранява учебната документация;

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в училището;

14. (нова – ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) изготвя длъжностно разписа ние на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

15. (нова – ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. – ДВ, бр. 48 от 2003 г.) изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

(2) Директорът на детската градина или на училището е председател на педагоги-ческия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Директорът на обслужващо звено, освен правомо-щията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, има и специфични права и задължения, опре-делени с правилника на обслужващото звено.

(4) Административните актове на директорите на държавните детски градини, училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието и науката; на директорите на общинските училища и обслужващи звена – от на-чалника на регионалния инспекторат по образованието, а на директорите на об-щинските детски градини – от кмета на общината.

Чл. 148. (1) Длъжността “директор” на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При констатирани процедурни нарушения в допус кането и/или в провеждането на конкурса министърът на образованието и наука та, началникът на регионалния инспекторат по образованието или кметът на об-щината в зависимост от нарушението може да сключи трудов договор със следва щия класирал се кандидат или да анулира конкурса до момента на съобщаване на резултата от конкурса.

(3) За заемане на длъжността “директор” на държавните и общинските детски гра дини, училища и обслужващи звена се спазват и изискванията на чл. 125.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При отсъствие на директора на държавните и общи нските детски градини, училища и обслужващи звена за срок повече от 30 кален-дарни дни министърът на образованието и науката, началникът на регионалния инспекторат по образованието или кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

(5) При отсъствие на директора на държавните и общинските детски градини, учи лища и обслужващи звена за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището, детската градина или на обслужващото звено.

Чл. 149. (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Помощник-директорът подпомага директора при организирането и контрола на учебната, административната или учебно-про изводствената дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

Раздел II.
Педагогически съвет (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2003 г.)

Чл. 150. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за раз глеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. (нова – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема правилника за дейността на учили щето;

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема училищния учебен план;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) избира формите на обучение;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) прави предложения на директора за награ ждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”;

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определя дейностите извън държавните об разователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

10. (нова – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) взема решение за преместване на учениците в само стоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1;

11. (нова – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12. (нова – ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) утвърждава униформено облекло, след съгласуване с родителите на учениците от училището;

13. (нова – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) утвърждава училищни символи и ритуали след съг ласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

(2) Педагогическият съвет на детската градина и на обслужващо звено изпълнява функциите по ал. 1 съобразно предмета на дейността си.

Чл. 151. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В състава на педагогическия съвет с право на съве щателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина, училището или обслужва-щото звено.

Чл. 152. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Решенията на педагогическия съвет могат да се от менят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъства щите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and