Какво влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Какво влиза в сила от 1 януари 2014 г.:

 

Честита нова година и нови административни правила!

От днес в сила влизат няколко новости, които бяха обект на дълго обсъждане през миналата година при приемането на държавния бюджет за 2014 г., както и на бюджетите за държавното общество осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Други промени пък са чака ни отдавна:

Отпадат ограниченията за българи на всички трудови пазари в рамките на ЕС. От приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. няколко пъти бяха облекчавани и елиминира ни част от пречките за свободно движение на български работници в другите страни членки, но от днес такива вече няма никъде, макар че Великобритания реши да затегне правилата си за кандидатстване за социални помощи от граждани на ЕС заради тревогите, че пазарът им ще бъде залят от българи и румънци след отпадането на ограниченията.

На българския трудов пазар настъпват няколко промени:

– Минималната работна заплата от 1 януари става 340 лв. Това е с 30 лв. повече, отколкото през 2013 г. Заедно с това се увеличава и месечното обезщетение за майки във втората година от отпуска по майчинство – също от 310 лв. на 340 лв.

– Максималният осигурителен праг се вдига от 2200 лв. на 2400 лв. тази година. Въпреки деба тите за отпадане на тавана за пенсиите около приемането на бюджета максималният размер на пенсията ще продължи да се определя както досега – 35% от максималния осигурителен праг. Така от днес най-големите пенсии ще станат 840 лв. вместо досегашните 770 лв.

– Швейцарското правило, което ще заработи на 1 юли, пък предвижда всички пенсии да се уве личат с по 3%, което ще вдигне минималната пенсия за стаж от 150 лв. на 154.50 лв., а тази за старост – от 110 на 113 лв. Средната пенсия за страната за годината се очаква да надхвърли 300 лв. Занапред пенсиите ще се осъвременяват всяка година, като се взимат предвид инфлацията и ръстът на средния осигурителен доход за страната – правило, което не действаше при управ лението на ГЕРБ.

– Възрастта за пенсиониране беше може би най-оспорваният въпрос в социалната политика в края на 2013 г. В крайна сметка възрастта и стажът, изисквани за пенсия, бяха замразени на същите стойности и за трите категории труд:

В първа категория труд минималните условия за пенсиониране остават 10 години стаж и на вършени 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете.
Във втора категория – 15 години стаж и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете.
В трета категория труд, най-масовата, е необходим осигурителен стаж от 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете и навършена възраст съответно 60 години и 8 ме сеца и 63 години и 8 месеца.
При военнослужещите отпадна изискването за навършена възраст и критерият остава само ста жът – изискват се 27 години трудов стаж, от които две трети в системата.

– Нови минимални осигурителни прагове за 2014 г. бяха договорени за общо 43 икономически дейности, като средното увеличение спрямо 2013 г. e 3%. За останалите браншове, където не са постигнати споразумения, са запазени минимумите от 2013 г. Допълнително правителството обеща увеличения на заплатите на общинските служители, на служителите в затворите и в ад-министрацията на правосъдното министерство, както и за някои медицински специалности.

– Потребителската такса за посещение на лекар за пенсионерите става 1 лв. при 2.90 лв. през 2013 г.

– Увеличава се данъкът за по-старите автомобили, които не отговарят на най-високите евро- пейски екостандарти. Досега от 50-процентна отстъпка се възползваха собственици на автомо били до 100 конски сили с катализатор. Занапред намаление от 50 на сто ще има само за колите с мощност на двигателя до 74 kW и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4, а за съответстващите на Евро 5 и 6 – с 60% намаление. Повечето автомобили обаче не попадат в тази категория.

– След отлагания от днес влиза в сила обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури. Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъ ка върху добавената стойност, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получате ля. Новият механизъм ще се отнася до зърнените и технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение №2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗД ДС).

– Вече е в сила законът, който забранява участието на фирми, регистрирани в офшорни зони, в 28 икономически дейности (известен като законът, внесен от Делян Пеевски). Офшорки вече не могат да участват в обществени поръчки, да получават концесии, да се възползват от облек ченията за инвеститори. Забранена зона за тях стават спортните клубове, мобилните операто- ри, медиите, социологическите агенции, организаторите на хазартни игри, банките, пенсионни те дружества и застрахователните компании.

– До март работещите на граждански договор са длъжни да внесат данъчна декларация и да платят данъка си за последните три месеца на 2013 г. според промяна в Закона за доходите, ко ято е в сила от миналата година. За целта работодателите не трябва да са удържали данък за последните три месеца на годината от тези служители. В случай че са го направили по инерция обаче, това трябва да се посочи в декларацията. Внеслите данъчната си декларация и данъка си до 10 февруари 2014 г. ще ползват отстъпка от 5%.

– В края на 2014 г. изтича давността на задълженията към НАП от 2009 г.

От днес токът за битови нужди е на по-ниски цени. С по около 0.9% намалява дневната тарифа и с по 10% нощната и на трите доставчика. ДКЕВР уреди поевтиняването като намали норма тивно признатите технологични разходи на електроразпределителните и топлофикационните дружества, които от своя страна обявиха, че ще обжалват решението в съда. Според изчислени ята на синдикатите новите цени реално ще доведат само до 1-2% намаляване на сметките. Це- ната на природния газ остава непроменена.

И между другото…

От днес влиза в сила регулация на Европейската комисия, която забранява оливниците за мно гократна употреба в заведенията за хранене. Вместо тях зехтинът трябва да се предлага в бу-тилки, които са запечатани и не могат да се пълнят, етикетите им ясно да обозначават какво е качеството на продукта вътре и след като той свърши, трябва да се изхвърлят, а не да се полз ват отново и отново.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and