Инструкция за водене на дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес

Инструкция за водене на дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес:

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:______________

Тихомир Трифонов

 

 

ИНСТРУКЦИЯ

за водене на дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес

 

Нормативно основание: Член 16 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документи-те за системата на народната просвета.

Основни положения: Дневникът на група при целодневна организация на учеб-но-възпитателния процес е предназначен за групи в интернат, полуинтернат, обще-житие или за дейностите от целодневната организация на учебния процес в учили-ще, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпита-ние на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за извън-училищните педагогически учреждения. В дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес в една група за една учебна година. Води се на обра-зец с номенклатурен номер 3-63.

Дневникът се води от възпитателя на групата /ресурсния учител/ рехабилитатора на слуха и говора /логопед/ учителя в извънучилищно педагогическо учреждение. Длъжностните лица задължително се запознават с изискванията за водене на днев-ника, съгласно чл. 16 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета и указанията за неговото водене.

 Спазват се общите изисквания към попълването на доку-ментите, съгласно раз-дел VІ от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, а именно:

• в дневника се пише със син или черен химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен хи-микал;

• при отстраняване на допусната грешка в документите длъжностното лице, до-пуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага кръглият печат на институцията.

След приключване на учебната година дневникът подлежи на окончателно офор мяне и се предава на директора. Дневникът се съхранява 5 години след учебната го-дина, за която е воден.

 Задължения на възпитателя на групата. В началото на учебната година днев-никът се прошнурова, оформят се началните му страници и се поднася за подпис от директора и печат на училището. Следи се за стриктното и точно попълване /вписва не на:

• реквизитите на корицата на дневника;

• правилното попълване на титулната страница;

• списъка на учебните предмети, име, фамилия и подпис на учителите, които преподават в класа – по реда на учебния план, но който се обучават учениците в паралелката;

• седмично разписание за първия (втория) учебен срок; данни за срещи с родите-лите (след провеждането им); график за планирани класни работи (след утвърждава-не на графика).

В началото на учебната година възпитателят на групата създава организация за събиране на общите сведения за учениците: трите имена на детето/ученика; месторо ждение; постоянен адрес; ЕГН; основание за приемане; дата на постъпване в група-та; сведения за родителите/настойниците; клас, паралелка и училище; име и фами-лия, служебен и домашен телефон на класния ръководител. След събиране на горе-посочените данни, те се попълват в дневника на паралелката – не по-късно от 10 дни след началото на учебна година.

В началото на учебната година в дневника се вписва годишната програма за въз-питателна работа, утвърдена от директора.

В страниците със седмичното разписание на възпитателните дейности се запис-ват проведените дейности: за самоподготовка; занимания по интереси и организи-ран отдих и спорт. Проведените дейности се отразяват конкретно и точно.

Отсъствията се отбелязват ежедневно (за всеки конкретен час от проведените възпитателни дейности), а в края на месеца се сумират и се пренасят на страниците, предвидени за отразяване на общия брой на отсъствията на децата/учениците от групата по месеци.

В случай на напускане на ученик от групата, датата на напускане се отразява на страниците с общите сведения за учениците.

Настоящата инструкция е утвърдена със заповед № ____/ 13 .09. 2013 г. на дирек тора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Царев брод.

Запознати с инструкцията:

  1. Старши възпитател Таня Стефанова:_____________
  1. Възпитател Катя Крумова:______________
  1. Старши възпитател Стефан Величков:____________
  1. Старши възпитател Мирослав Илиев:_____________
  1. Старши учител Цвета Анкова:______________
Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and