предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРЕДСТОЯЩО

 • Коледна ваканция – до 3 януари 2022 г. (понеделник). Първи учебен ден за 2022 година – 4 януари (вторник).;
 • С пожелания към всички за здраве и взаимни успехи и през 2022 година.;
 • Васильовден – 1 януари – събота.;
 • Йордановден – 6 януари – четвъртък.;
 • Ивановден – 7 януари – петък.;
 • Бабинден – по нов стил – 8 януари – събота.;
 • Спазване на всички необходими и съобразени с конкретните изисквания и условия мерки за дезинфекция и предпазване от COVID-19. Периодичното им припомняне на учениците. Ежедневно измерване температурата на всеки ученик. Недопускане идването и оставането в училище на ученици със здравословни проблеми. Своевременно известяване на родителите и изчакване идването им в кабинета по музика.;
 • Ще продължи възстановеното присъствено обучение за всички класове.;
 • Попълване и предаване в отдел „Образование, наука и развитие” в община Шумен на справки по образец. Изготвяне и представяне и на проект за нов бюджет на училището.;
 • Възстановяване на целевите финансови средства и на преходния остатък по сметката на училището – до края на първата работна седмица.;
 • Ежедневно попълване вземането на часове в електронния дневник на училището, както и другите данни като поставяне на оценки (има опции какъв вид е оценяването), похвали, забележки…;
 • Ще приключи и инвентаризацията на наличната и заведена материална база.;
 • Антоновден – 17 януари, понеделник.;
 • Атанасовден – 18 януари, вторник.;
 • През м. януари ще се проведат и част от олимпиадите – общински кръг.;
 • Получен е и ще се реализира график за доставките на „Училищен плод”, „Училищно мляко” и био мед за месец януари за учениците от начален етап.;
 • Промяна на ВПРЗ, утвърждаването им със заповед, изготвяне на нови допълнителни споразумения за повишаване на минималната работна заплата и основните заплати.;
 • Периодичен инструктаж (по група предмети – в срок от една работна седмица) и по класове – в два поредни вторника – 4 и 11 януари.;
 • Общо събрание на колектива. Запознаване с промените във вътрешните правила за работните заплати в училището. Вземане на решение за разпределяне средствата по фонд СБКО през 2022 г. – 17 януари, понеделник.;
 • Изготвяне на писмена информация от директора за цялостното и успешно приключване на календарната и финансова 2021 г. Материалът да бъде входиран във вх. дневник на училището, а екземпляр оставен и в училищния музей!;
 • До евентуалното му отменяне да продължи тестването на учениците за Ковид 19 всеки понеделник и на 4.01.(вторник), както и на част от персонала – в дните понеделник и четвъртък – всяка седмица. Първо тестване – на 4.01. – вторник.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Проверки за административен контрол.;
 • Приключване на първия учебен срок. Полагане усилия за постигане на минимален брой оценки по всеки учебен предмет, съобразно изискванията на нормативните документи – до 27.01. включително.
 • Организационно приключване на срока – до 31.01. – понеделник, включително.;
 • Констативен педагогически съвет – на 31.01. – понеделник.
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора. Възможни са размествания по преценка на съответните учители заради особеностите на дистанционното обучение.;
 • Заплатите за м. януари ще бъдат изплатени на 26.01. 2021 год. Всеки член на колектива ще подпише ново допълнително споразумение към основния си трудов договор. В тези споразумения ще бъдат отразени промените в брутните заплати, произтичащи на основание новите заплати.;
 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на справки в РУО на МОН и в община Шумен.;
 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; организиран обяд; дежурство на ученици и учители по седмичен график; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл.; училищен плод, мляко и мед – по два пъти седмично за І-ІV кл. и др.;
 • През месец януари 2022 г., е планирана доставката на следните продукти по схема „училищен плод“ и схема „училищно мляко“:
 • 04.01.2022 – кисело мляко и ябълки;
 • 06.01.2022 – кисело мляко и портокали;
 • 11.01.2022 – прясно мляко и банани;
 • 13.01.2022 – кисело мляко и ябълки;
 • 18.01.2022 – кисело мляко и круши;
 • 25.01.2022 – био кашкавал, био ябълки и мед;
 • 27.01.2022 – кисело мляко и портокали;
 • През януари, освен редовните дати на доставка се планира да се извършат и заместващи доставки на плодове за неизвършени през ноември:
 • 05.01. кисело мляко и ябълки;
 • 10.01. прясно мляко и круши;
 • 19.01. био кашкавал и био ябълки.

Честит рожден ден и имен ден на всички, които през месец януари празнуват.

1 януари, лето 2022

Т. Трифонов

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and