ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос : В колко групи по интереси може да участва едно дете в даден период от време ?

Един ученик може да участва и в повече от една група за дейности по интереси, но се брои само веднъж по отношение определянето на бюджета на училището и отчитаният брой на включилите се ученици.

Следва да се има предвид и чл. 46. (1) от Инструкцията, че при сформиране на групите за занимания по интереси включването на ученик се извършва в зависимост от посоченото от него първо желание

Въпрос:

В Колко групи по обучителни затруднения може да участва едно дете в даден период от време ?

Един ученик може да се включи и в повече от една група за преодоляване на обучителни затруднения, като при отчитане на целевата стойност за броя на учениците, същият се брои само веднъж (виж чл. 42. (1) от Инструкцията).

Когато ученикът е включен в една група за дейности по интереси и в една група за обучителни затруднения той се брои по веднъж и в двете дейности.

Въпрос:

Колко часа може да е ангажирано едно дете на ден в група по интереси?

Максималният брой часове, в които може да бъде ангажиран един ученик на ден в дейности по интереси е 4 часа, независимо дали участва в една или повече групи.

Въпрос:

Колко часа може да е ангажирано едно дете на ден в група по затруднения?

Максималният брой часове, в които може да бъде ангажиран един ученик на ден в дейности за обучителни затруднения е 2 часа, независимо дали участва в една или повече групи.

Въпрос:

Колко часа може да е ангажирано едно дете на ден участващо в групи и по интереси, и затруднения?

Когато ученикът е включен в групи по интереси и за обучителни затруднения се прилагат изискванията за максимален брой часове в рамките на един ден за всяка дейност поотделно- т.е. 6 часа. Виж Инструкцията – Чл. 49. (1) Извънкласните дейности може да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип.

(2) В един ден – в учебно време или през почивните дни и ваканциите, ученикът може да участва в не повече от:

1. два часа по една извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения;

2. четири часа по една извънкласна дейност по интереси.

Въпрос :

Колко часа на ден може да отчете по интереси ръководител на група ?

Колко часа на ден може да отчете по обучителни затруднения ръководител на група ?

Провеждането на дейностите е възложено чрез допълнително споразумение към трудовия договор по чл. 119 от КТ. Това означава, че дейностите трябва да се провеждат в рамките на установеното по трудов договор работно време.

Когато дейностите се провеждат в събота или неделя следва да се спазват изискванията на КТ за минимална седмична почивка.

Ако задължението за провеждане на дейностите по проекта е възникнало по силата допълнително споразумение по чл. 119 от КТ по втори трудов договор, то тогава освен установеното по трудовия договор работно време следва да се спазват и изискванията на КТ за минимална междудневна и седмична почивка.

Тези изисквания се прилагат независимо от броя на групите, с които работи един ръководител на ИД. Виж чл. 51, ал. 1 от Инструкцията.

При изготвяне на графика на групата и отчитането на часовете, трябва да се спазва изискването за максимален брой часове, в които може да бъде включен един ученик в рамките на един ден, както и да се отчете броят на учебните часове за деня от нормата преподавателска работа на съответния педагогически специалист.

Това означава, че ако в рамките на един ден ръководителят на ИД е имал 4 учебни часа преподавателска заетост, свързана с изпълнението на нормата преподавателска работа, той може да отчете до 4 часа работа в дейностите по проекта. Ако тези 4 часа се проведат с група или групи за дейности по интереси – няма да има проблем,но ако тези 4 часа се отчетат като работа с една група за дейности за преодоляване на образователни затруднения – 2 часа от тях няма да се признаят.

При възникнал ангажимент по силата на Закона за задълженията и договорите не се спазват изискванията на КТ по отношение на минимална междудневна и седмична почивка.

Въпрос: Колко е максималния брой групи по интереси, които може да води даден ръководител? Колко е максималния брой групи по обучителни затруднения, които може да води даден ръководител ?

Колко е максималния брой групи по обучителни затруднения и интереси заедно, които може да води даден ръководител ?

Няма ограничения за максималния брой на групите, стига да се спазват изискванията на Кодекса на труда по отношение продължителността на работното време, междудневните и междуседмичните почивки, изпълнението на нормата преподавателска заетост и другите задължения по длъжностна характеристика на лицето, както и ограниченията по отношение максималния брой часове, в които може да участват учениците в различните видове извънкласни дейност.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and