Цветен дневен режим – септември 2013-2014

Цветен дневен режим – септември 2013-2014:

Основно  училище „Свети св. Кирил и Методий”

Село Царев брод, община Шумен

З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ

  1. 1.     Съгласно Заповед №206 от 13. ІХ. 2013 г. са определените да дежурят учи-

телите от V до VІІІ клас и шест /учители и възпитатели/ от І до ІV клас.

  1. 2.     Поради физическа невъзможност, имайки предвид личното разписание

       на часовете, в някои случаи кл. ръководители може да дежурят и с друг клас.

          3. Дежурството на началните учители се осъществява на І я етаж със съдей-

      ствие на ученици от ІІІ и ІV клас в част от дните.

  1. 4.     Всеки дежурен учител идва на работа не по-късно от 7. 15 ч., а гл. дежу-

рен в 7. 10 ч. Той се информира от помощния персонал и училищния майстор за условията, при които ще премине учебния ден – има ли някакви проблеми и труд ности, в какво се изразяват те, как могат да се преодолеят и ще попречат ли за

        нормалното протичане на деня. Проверява се дали е написано разписанието на ча

        совете, в разговор с колеги, с директора и др. се осведомява дали всички учители

       за деня са пристигнали.

                Ако има отсъстващи, преди часовете, заедно с г-жа Анкова се прави оглед и

се търсят варианти за размествания. При нужда се съгласуват с директора.

  1. 5.     Предварително дежурният учител се е запознал със списъка на групата

        дежурни ученици. Правят се уточнения, кой ученик къде ще дежури и т. н.

  1. 6.     С дежурните ученици да се проведе „едноминутен” инструктаж, като се

припомнят местата за дежурство и на какво да се акцентира през деня.

  1. 7.     Дежурните ученици трябва да влязат 5 минути по-рано,  да си оставят ба-

гажа и се приготвят за началото на своето дежурство.

  1. 8.     Всички учители, имащи часове в класа, от който за деня са дежурните

да не задържат групата след биене на звънеца за излизане. Това е изискване и по ППЗНП и Правилника за дейността на училището.

  1. 9.     Преките ангажименти на дежурните колеги се свеждат до:

–         поканване имащите час след биенето на втория звънец;

–         движението по коридора,  контролиране културното поведение на преми-

наващите ученици, проверки в различни стаи за дисциплина и хигиена, поведени ето на ученици във фоайетата пред тоалетните;

–         контролиране културата на пазаруване пред и около павилиона;

–         дежурният учител е длъжен да записва по-важни факти и събития, отразя

ващи станали произшествия или др. нередности, щети, кражби и т.н. Според важ-

       ността на конкретните случаи да се докладва веднага или по-късно на класните

       ръководители, председателя на УК БППМН или на директора;

–         през деня на дежурството, ако по неотложни причини на даден колега се

       наложи кратко отсъствие, той е длъжен да помоли друг свой колега да го замести;

–         при отсъствие на директора, дежурните учители имат права на временни

       заместници. Ако се налага вземането на важни и неотложни решения това може  

       да стане след консултация мужду дежурните на двата етажа. Делегираните права

      в рамките на Правилника на училището, Правилника за ВТР и Кодекса на тру-

      да. Те водят и до по-големи персонални отговорности;

–         всеки така трябва да организира и разпредели своите задължения и от-

       говорности, че дежурството му да преминава спокойно, с настроение, без прена-

       товарване и ненужно напрежение. Така дежурството ще бъде отговорност и допъл

      нително задължение в този ден, а не нежелана тежест.

  1. 10.            Неизпълнението на възложените задължения за дежурство, регламенти-

рани със заповед и тези конкретни ангажименти подлежат на санкции съгласно приетите и действащи Правилник на училището и Правилник за вътрешния тру- дов ред.

  1. 11.            Възпитателите от ПИГ също дежурят по график в ден от седмицата.

 

Вярно с оригинала:________________          Запознати срещу подпис:

                                 ЗАС Р. Стоянова                 

1. Г. Живкова: ___________    2.  Цв. Велкова:_________    3. Ст. Ванкова: ________

 

4. М. Стефанова:__________   5.  Т. Стефанова:________    6. К. Крумова:_________

 

7. Д. Господинова:_________  8.  Цв. Анкова: _________    9. К. Георгиева: _______  

                              

10. М. Илиев:_____________ 11.  П. Павлов: __________  12. Ст. Величков:_______                                        

 

13. Н. Чендева: ___________ 14.  П. Казакова:_______      15. Й. Маринова:________                                        

 

16. И. Милев:_____________17.  Г. Гроздева:__________

 

 

 2013 / 2014 учебна година                         Т. Трифонов:__________

 С. Царев брод                                                  Директор

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and