Спортист на училището, август 2011 година

Спорт – ДА, агресия – НЕ!

За втора по ред година в ОУ „Св. свети Кирил и Методий” с. Ца-рев брод се проведе празник, посветен на постигнатите спортни успехи и резултати през изминалата учебна година.
На вълнуващо тържество в присъствието на много ученици, ро-дители и гости бяха наградени десетте номинирани и определени чрез анонимно гласуване ученици. Спортовете, в които са се изявявали те зи момичета и момчета през учебната 2009/2010 г. са футбол, лека атле тика и шинкиокушин карате до.

Подготвените дипломи и многото и разнообразни предметни наг-ради бяха връчени на церемония с участието на г-н Стоян Обретенов, втори дан, председател на клуба по киокушин карате до в гр. Шумен и г-н Имрен Джеферов, преподавател по ФВС и треньор по футбол. Пос-ледни получиха своите призове и значими награди класираните на тре то място Хакан Билянт /футбол/ и Берхан Турхан /футбол/. Безспорен победител в класирането за „Спортист на училището 2010” е Осман Ос ман /шинкиокушин карате до/, републикански шампион в категория до … и победител на различни състезания, в това число и на междуна-родния турнир „Румъния оупън” в гр. Оръдея.

Почетени бяха и първите в деветдесет годишната история на учи лището републикански шампиони. Това са шест млади каратеки-Енис Певатов – ІІ кл., Роберто Ганчев, Арзу Фикретова и Серпил Галиб – ІV кл., Осман Осман – VІІІ кл.

С оригинални грамоти бяха наградени и тези, които имат най-го- ляма заслуга за значимите факти – треньорът и учител Имрен Джефе-ров и семпай Айдън Ахмедов.

Тържеството беше гарнирано и с хубава музика, песни и танци, рецитации.
Обявено беше и финансово дарение от „Алкомет АД”, предназна-чено за закупуване на спортен инвентар за тренировките на каратис-тите и оборудване на малкия училищен салон.

Организаторите на празника благодарят на всички приятели и дарители, подпомогнали награждаването на призьорите:Офис№1, кни жарница „Хирон”, Информационен център на „Просвета ЕООД”, ЗАД „Армеец”, фото „Спектър”, „Европа директно”,„Светлина ООД”, ЕТ „Галина Величкова – 08” и училищните настоятелства в с. Царев брод и кв. Мътница.

След това за всички присъстващи училищното настоятелство бе-ше подготвило скромен коктейл. Красива и голяма торта, изобразява-ща реалистично мини футболно игрище и с надписи „Спорт – Да, агре сия – Не!” едновременно разрязаха г-н Ст. Обретенов и г-н И. Джефе-ров.

На раздяла пожеланията бяха традицията да продължи и да има и за в бъдеще подобни резултати, които да се отчитат…

Август,2011 година

Тихомир Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and