Сдружение училищно настоятелство

Училищното настоятелство (УН) при ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” село Царев брод  е регистрирано като сдружение с нестопанска цел с обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през м. декември 2000 година.

УН при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” има свой устав, според когото основната цел на сдружението е провеждане на мероприятия за обединяване на усилията на родителската общност с тази на училищните, държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на образователно-възпитателен процес и подобряване на материално-техническата база и социално-битовите условия на  ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” село Царев брод, община Шумен.

Сдружението е създадено за неопределен срок.

Членството в сдружението е доброволно. Който желае да членува в сдружението, подава писмена молба до Управителния съвет (съвета на настоятелите), в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на сдружението.

Органи на управление на Сдружението са: Общо събрание, Съвет на настоятелите в състав от 7 души:

Председател на Управителния съвет (Съвета на настоятелите), зам. председател и Контролен съвет.

Училищното настоятелство се представлява от председателя и заместник председателя.

Настоятелството има открита и действаща, актуална банкова сметка в Общинска банка, клон град Шумен.

Управителен съвет, избран на отчетно-изборното събрание на 24 август 2020 г.:

1. инж. Стефан Борисов ЖИВКОВ, председател;

2. Тихомир Розинов ТРИФОНОВ, зам.-председател;

3. Цветалина Велкова ГЕОРГИЕВА, касиер домакин;

4. Галина Величкова КРУМОВА;

5. Катя Димитрова ТАНЕВА;

6. Цвета Стефанова АНКОВА;

7. Димитър Дочков ДИМИТРОВ;

 

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and