Обществена поръчка за хранене 2015

Поради необходимост от преработка на част от документацията и възникнали финансови проблеми, обществената поръчка е прекратена по-рано от обявения срок.

“С настоящето писмо Ви уведомяваме, че публична покана с уникален код 9045263 на ОУ Свети свети Кирил и Методий с предмет “Публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП за определяне на изпълнител за доставка на “Готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” – село Царев брод” по обособени позиции: Позиция 1: “Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ “Свети свети Кирил и Методий” Позиция 2: “Осигуряване на обяд на учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно в ОУ “Свети свети Кирил и Методий” бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 27.08.2015 11:08 ч.  до 03.09.2015 12:38 ч. (вкл.)”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЦАРЕВ БРОД 2015

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯ 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ Е ОБЯВЕН В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 2015

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕОСЪЖДАН 2015

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА 2015

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 2015

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 2015

 СПИСЪК С ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ СЪС СХОДЕН ПРЕДМЕТ 2015

СПРАВКА ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ 2015

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2015

УКАЗАНИЯ  КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 2015

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2015

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and