ПРОТОКОЛ № 10 от 13 .09. 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 10 от 13 .09. 2013 г.

…………………………………

По т. 22 от дневния ред ПС РЕШИ:

  1. 1.      Определя за „Дарител за учебната 2012/2013 година“ г-жа Ваня Кастрева, На-

чалник на РИО град София за нейната безкористна, неотложна и адекватна помощ за лечение на бивша ученичка на училището Юнзиле Шерафетинова /финансова и чрез кръводаряване:.

  1. 2.      Определя за „Дарител за учебната 2012/2013 година“ г-н Фикрет Индже и него-

вата фондация за град Шумен за направеното финансово дарение за закупуване на под ходящ балатум за физкултурния салон.

  1. 3.      За подгласници, с благодарност за направените дарения, бяха определени, католи-

чески манастир с. Царев брод /за организирането на лагерни смени през лятото за четири групи почиващи – 95 наши настоящи и бивши ученици/ и фирма „Земя 96” ООД гр. Шу- мен, коректен наемател на земите на училищното настоятелство и наш дарител.

  1. 4.      Съветът изказва благодарност на нов дарител в лицето на Джамийско настоятелст-

во с. Царев брод с председател Бахтишен Салимова.

  1. 5.      Чрез това свое решение съвета поздравява своя бивш ученик Георги Кикиндонов,

като искаме да популяризираме неговата форма на неголямо финансово дарение. Ежегодно, вече почти две години той отделя ежемесечно от своята заплата по 50 лв., с които ние, спаз вайки определена процедура и отчетност, стимулираме най-изявен за дадения учебен месец ученик по предметите биология и здравно образование и човекът и природата, както и уче-ници от ИЗЦ.

  1. 6.      Педагогическият съвет за поредна година изказва своята благодарност за оказвана

та финансова и друга помощ от страна на Сдружение „Училищно настоятелство с. Царев брод с председател на УС г-жа Елка Александрова и Училищно настоятелство кв. Мътни ца с председател Цветанка Михайлова. Това се отнася и за помощта на г-жа Добринка Станкова, управител на магазин „Биохимия“, Румен Василев и Николай Младенов от фирма „Светлина“ гр. Шумен, г-жа Ирина Вачкова, управител на книжарница „Херон“, на доц. Юрий Проданов, на онбуцман г-н Иван Капралов, на нотариус г-жа Ася Асенова, на г-н Красимир Кънев, фотограф, на Кремена и Антон Борисов, родители, Димитричка Човекова, шивач, г-жа Мария Желязкова, управи тел на ЗАД „Армеец” гр. Шумен.

  1. 7.      Със средства на Сдружение „Училищно настоятелство” село Царев брод да бъдат

осигурени и подарени предметни награди, поздравителни писма и рекламни материали за всички дарители. Те да бъдат връчени публично по време на предстоящото тържество, а при отсъствия на наградените, по друг подходящ начин.

  1. 8.      Да бъдат подарени и снимки от ХVІ коктейл в чест на дарителите, отнасящи се

до присъствали на тържеството дарители, в т. ч. и от гореизброените лица и фирми.

Срок за изпълнение: 12 септември, а по т. 7 – до 25 септември.;

Отговорник: Председател и секретар на ПС.

      “за” – 16;

      “против” – 0;

      “въздържали се” – 0.

      ……………………………………….

     Председател ПС:_______________                           Секретар ПС:________________

                                        Т. Трифонов                                            ст. учител М. Стефанова

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and