ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 От м. октомври 2017 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани четири групи за преодоляване на обучителни затруднения:
Български език с ръководител Каролина Георгиева

Български език – интересен и лесен с ръководител Стефка Ванкова

Математика с ръководител Цвета Анкова и

Математика + с ръководител Стефка Ванкова

и три групи по интереси, както следва:
„Уча и английски език и се забавлявам” с ръководител Гергана Гроздева
„Вокална група” с ръководител Анна Мирчева и

„Майстор Тричко – може всичко” с ръководител Даниела Господинова

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.
Специфичните цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;
5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;
6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни (мултимедийни) продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Групите по проект „Твоят час“, създадени в ОУ „Свети свети Кирил и Методий” село Царев брод“ и учениците в тях доказват,че да учиш успешно е лесно, стига да откриеш пътя и с желание да го извървиш.
Октомври, 2017 година

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and