Предстоящи събития

 • Коледна ваканция – 22 декември 2018 г. (събота) до 2 януари (сряда). Първи учебен ден – 3 януари (четвъртък).;
 • С пожелания към всички за здраве и взаимни успехи през 2019.;
 • Периодичен инструктаж (по група предмети – в срок от една работна седмица) и по класове – в два поредни вторника). ;
 • Общо събрание на колектива. Запознаване с промените във вътрешните правила за работните заплати в училището.; Отчитане финансовото приключване на 2019 год. – 7 януари (понеделник). Приемане решения относно разпределението на средствата от фонд СБКО през 2018 г.;
 • Педагогически консултации с родители на учениците ни – 10.01. от 17.45 ч.
 • За занимания по интереси. Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.
  В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището и в срок до 21.01.2019 година да публикуват тези занимания в електронната платформа.
Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

 • Заседание на педагогич. съвет (не е по график) – 27.01. 2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:
1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;
2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично /месечно/ годишно, продължителност на

заниманията и период на провеждане;
3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.

 • Заседание на педагогич. съвет (не е по график) – 27.01. 2019 г.
 • Участие на наши ученици в общински кръг на олимпиади.;
 • Проверки от директора по план за контролната му дейност. Посещения на учебни часове, проверки за административен контрол и изготвяне на протоколи за административен и педагогически контрол след това.;
 • Провеждане на регламентирани писмени работи по график, приет на заседание на педагогическият съвет и утвърден със заповед на директора. След провеждането им и ксерокопиране на материалите за това, да се отбелязва лично върху датата на бланките (намиращи се над ксерокса в стаята на ЗАС).;
 • Заплатите за м. януари ще бъдат изплатени на 28 .01. 2019 год.;
 • Приключване на първия учебен срок. Постигане на минимален брой оценки по всеки учебен предмет, съобразно изискванията на нормативните документи.;
 • Изготвяне, изпращане и/или занасяне на поискани справки и информации в РУО на МОН и в дирекцията (ни) в община Шумен.;
 • Повтарящи се ежедневно, ежеседмично и през месеца дейности и задачи: придружаване на пътуващите ученици; обяд; дежурство на ученици и учители; безплатни закуски за учениците от І до ІV кл.; училищен плод и училищно мляко – два пъти седмично за І-ІV кл. и др.;

Честит рожден ден и имен ден на всички, които през месец януари празнуват.

1 януари, 2019

Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and