Предвижда се въвеждане на единен регистър за случаите на тормоз

Предвижда се въвеждане на единен регистър за случаите на тормоз

В сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван проект на Заповед и алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № 09-611/18.05.2012 г.

Според проекта на заповедта до 15.09. директорите на училищата трябва да определят със заповед координационен съвет. Координационният съвет ще разработва план за противодействие на тормоза, включващ конкретни дейности, срокове и отговорности.

Предвижда се класните ръководители да изследват и оценяват тормоза между учениците, посредством определен инструментариум, до втората седмица на месец октомври.

Координационният съвет ще анализира и обобщава резултатите и ще подготвя единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз.

Проекта на заповедта изисква въвеждането на единен регистър за случаите на тормоз, в който да се описват случаите на тормоз, предприетите действия и уведомените институции и органи.

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and