Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд:

Основно училище Свети св. Кирил и Методий“

село Царев брод, община Ш у м е н

 

                                                                                                    УТВЪРДИЛ:_____________

                                                                                        Директор  /Т. Трифонов/

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ  І

Област и ред за прилагане на правилника:

Чл. 1. /1/. Настоящият правилник определя изискванията за безопасни условия на

възпитание, обучение и труд в ОУ “Свети свети Кирил и Методий“ с. Царев брод.

/2/. По смисъла и термина “безопасни условия на възпитание, обучение и труд“ се вклю-

чват и хигиенните условия и противопожарната охрана.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за всички работещи и ученици в ОУ с. Ц. брод.

Чл. 3. Отговорност за изпълнението на правилника носи ръководството на училището. Виновните при неспазване на Правилника се привличат към административна и съдеб-на отговорност, съгласно действащите закони и разпоредби.

    Чл. 4. Правилникът се утвърждава от директора на училището.

Чл. 5. Забранява се изпълнението на заповеди, нареждания и други, които противоре-

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and