План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата:

Средищно основно училище 

“Свети свети Кирил  и Методий”

Село Царев брод, община Шумен, обл. Шумен

 

УТВЪРЖДАВАМ:_________

Директор: Т. Трифонов

 

П Л А Н

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ НА

НОРМАЛЕН УЧЕБЕН

ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 1 / 7. Х. 2013 година

 1. Извършване  на основен преглед на училищната сграда и отстра-

няване на констатирани проблеми.

                отг. Ерол Халит                            срок:  17. ІХ. и при нужда

 

 1. 2.     Ремонт на повредените врати и прозорци и след това при нужда.

          отг. Ерол Халит                           срок: 17 .ІХ. и при нужда

 

 1. 3.     Остъкляване на прозорците, ако има нужда.

          отг. Ерол Халит                           срок: 31 .Х. и при нужда

 

 1. 4.     Проверка на обратните води и почистване на шахтите.

          отг. Ерол Халит                           срок: 7 .Х.  и при нужда

 

5.  Да се обезопаси от замърсяване и за зазимяване водопроводната инсталация.

          отг. Ерол Халит                           срок: 17 .ІХ.  при нужда

 

 1. 6.     Да се извърши основна проверка на техническото състояние на

водопроводната мрежа.

                отг. Ерол Халит                           срок: 5 .Х. 

 

 1. 7.     Да се осигури необходимото количество пясък и сол за опесъча-

ване на тротоарите, стълбищата и пътеките, с цел привеждането им в състояние на безопасност.

          отг. Р. Стоянова, ЗАС и НПП   срок: 15 .Х. 

 

 1. 8.     Да се прегледат, ремонтират и подготвят за работа греблата за

снегопочистване.

               отг. Ерол Халит                             срок: 25 .Х. 

 1. 9.     Да се проверят и другите снегопочистващи съоръжения и се под-

менят изхабените.

         отг. Ерол Халит                              срок: 20 .Х. 

 

 1. 10.                      Да се набавят кирки и лопати за своевременно почистване на

падналия сняг през зимния сезон.

        отг. Ерол Халит                               срок: 25 .Х. 

 

 1. 11.                      Да се изготви график за почистване на снега от помощния пер-

сонал.  

        отг. Р. Стоянова, ЗАС                    срок: 3 .ХІ.

 1. 12.                       Главният дежурен учител за деня да организира почистването

на района на училището при обилен снеговалеж.

              отг.: главен дежурен за деня         срок: пост., при нужда

      13.  Да се проведе инструктаж с целия трудовия колектив за работа през зимния сезон.

             отг. Директора                                  срок: до 10 .ХІ.

 

14.  Класните ръководители в час на класа да проведат “МИНУТКА”

„За безопасни условия на обучение и възпитание на учениците през зим-ния сезон”. Това да стане в ЧК – втори за началния инструктаж.

                    отг. кл. р-ли                                срок:  3.Х.

 

 1. При възникване на екстремни ситуации да се създаде временна

комисия  за отстраняване на проблема. При необходимост да се уведоми и се търси съдействие местната  администрация – в кметството, община-та и РИО на МОН.

                   отг. Директора                             срок:  при нужда

 

 1. 16.     Да се определят и обезопасят в противопожарно отношение мес-

тата за съхраняване на твърдите и горими материали и горими течности за отопление.

                  отг. НПП Н. Басри и Е. Халит – майстор  срок: 30 .Х.

 

 1. 17.     Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна бе-

зопасност през отоплителния сезон. Да се издадат необходимите запове-ди.

                  отг. Директора                                 срок: 25 .Х.

 

 1. 18.     Да се проверят и приведат в изправност всички противопожарни

уреди и съоръжения, а пожарните кранове да се зазимят.

            отг. Е. Халит                                     срок: 15.Х.

 

 1. 19.     Да се извърши проверка от оторизирани специалисти на отопли-

телните и  електронагревателните уреди и захранващите ги електроин-сталации и да се състави протокол за годността им.

                 отг. Е. Халит и Р. Стоянова           срок: 10 .ХІ.

 

 1. 20.     Да се зареди с нафта през есенния сезон и поетапно след това при

нужда и съобразно наличните финансови ресурси.

          Отг. Директора                                 срок: до 25 .Х. или по-късно,

съобразно наличните количества.

 

 1. 21.     След приключване на учебни занятия, нощно време и в неучебни

дни, при „доказано“ ниски температури, с цел предотвратяване от измръ зване на отоплителната инсталация, циркулярните помпи задължително да се оставят в работен режим. При много студено време отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.

 

                  отг. Е. Халит                                    срок: постоянен и при нужда

 

Забележка: При кризисни и други екстрени ситуации да се търсят и на-мират адекватни за всеки отделен случай добри решения.

 

Септември,

октомври 2013 год.

ИЗГОТВИЛ:_______________

 

Директор Т. Трифонов

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and