План за дейността на методическото обединение на преподавателите от прогимназиалния етап на основно образование за учебната 2013/ 2014 година

План за дейността на методическото обединение  на преподавателите от прогимназиалния етап на основно образование за учебната  2013/ 2014 година:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С. ЦАРЕВ БРОД, ОБЩ. ШУМЕН

 

 

Утвърждавам:

Тихомир Трифонов

Директор

 

П Л А Н

 

за дейността на методическото обединение

на преподавателите от прогимназиалния етап на основно образование

за учебната  2013/ 2014 година

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 1. 1.      Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 2. 2.      Усъвършенстване организацията на учебния процес.
 3. 3.      Поставяне индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитател-

ния процес чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика.

 1. 4.      Непрекъснато повишаване информираността на учителите.
 2. 5.      Съобразяване на учебната работа с новите изисквания при кандидатстване

след  7 и 8 клас, с цел успешното представяне на учениците.

 1. 6.      Повишаване квалификацията на учителите.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. 1.      Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от все-

ки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие.

 1. 2.      Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобити

те знания.

 1. 3.      Активиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целе-

насочено изучаване на учебния материал, създаване на условия и мотиви за самос-тоятелно достигане на знанията.

 1. 4.      По-успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход.
 2. 5.      Търсене на ефективни технологии за възпитателна работа.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

1. Изработване на тематични разпределения и учебни програми.

Отговорници: МО – учителите

Срок:           Септември 2013 г.

2. Участие в изготвянето на седмично разписание, графици за консултации с роди-тели и ученици, за дежурство на учители, за писмените изпитвания по предмети.

Отговорници: МО – учителите

Срок:           Септември 2013 г.

3. Изготвяне и провеждане на входни нива по учебните предмети. Анализ от вход-ните нива.

Отговорници: МО – учителите

Срок:             Октомври 2013 г.

4. Анализ на резултатите от УВП през първия учебен срок.

Отговорници: Кл.  р-ли от МО

Срок:             Февруари 2014 г.

 5. Да запознаят ученици и родители с предстоящото национално външно оценя-ване и кандидатстването след VІІ и VІІІ клас.

Отговорници:    Цв. Анкова,

                             К. Георгиева

Срок:                   Април 2014 г.

6. Участие в конкурси, състезания и олимпиади.

Отговорници: МО – учителите

Срок:             съгласно график

 

7. Участие в извънучилищните квалификационни форми.

Отговорник: Председател МО

Срок:             съгласно график 

8. ИКТ в помощ на учителите по различни образователни области.

Отговорник: Учител по ИТ

Срок:             постоянен 

9. Анализ  на резултатите от УВП през втория учебен срок.

Отговорници: Кл. р-ли от МО

Срок:             Юни 2014 г.

10. Подготовка и провеждане на училищни и други празници.

Отговорник: К. Георгиева

Срок:             постоянен

11. Подреждане на изложби от рисунки и картички, изработени от децата. Участие в общински конкурси /по писма и покани от различни институции/.

Отговорник: П. Павлов

Срок:             постоянен 

12. Участие на ученици в областен кръг на викторина по БДП.

Отговорник: П. Павлов

Срок:             Май 2014 г.

13. Организиране и провеждане на училищни спортни празници и участие в общински и областни кръгове на спортни състезания.

Отговорник: Д. Господинова,

М. Илиев

Срок:             по график

14. Провеждане и анализиране на резултатите от вътрешно оценяване в VІІ клас по предмети, включени в НВО.

                                                                                              Отговорници: МО – учителите

Срок: Април, май 2014 г.

15. Отчет за дейността на МО през учебната 2013/2014 г.

Отговорник: Председател МО

Срок:             Юни  2014 г.

 

Председател МО:______________

                             / Цвета Анкова /

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and