Периодичен инструктаж за безопасност

 Периодичен инструктаж за безопасност:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

село Царев брод, община Шумен, област Шумен

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Периодичният инструктаж е проведен с учениците от училището от ______________________________________________________________на ___________

( име, фамилия и длъжност) / дата /

2. Настоящият инструктаж се провежда с цел да се избегнат нещастните случаи, травми и наранявания и с оглед опазване живота и здравето на учците по време на уч. занятия, както и по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия.

3. За целта учениците се запознават с общия ред, правила и изисквания, които трябва да се спазват, и със съществуващите опасности в района, които трябва да зна-ят.

Учениците са длъжни да спазват следните изисквания:

Ред за влизане, движение и пребиваване в училище

1. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва правилата за движение по улиците и пътищата.

2. Провеждането на уч. занятия става по установения ред в една смяна (само пър ва). След обяд има занятия в ПИГ с отделно разписание и график.

3. Влизането на учениците в сградата за започване на учебните занятия става след строяването им по класове на определеното място в учил. двор или във фоайето.

4. Напускането на двора на училището от учениците по време на учебни заня-тия и пресичането става само с придружител-учител или помощен персонал /І-ІVкл./

5. Забранява се безпричинното влизане в училищната сграда преди или след уче-бните занятия.

6. Забраняват се закъсненията за час без уважителни причини или преждевременното напускане на учебните занятия.

7. Влизането на външни лица в сградата на училището става само с разрешение на училищната охрана.

8. Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището става спокойно, без тичане и блъскане, по възможност само от дясната страна.

  1. 9. Слизането по стълбите става от страната на парапета.

10. Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се борят в коридорите и клас-ните стаи.

11. Забранява се игра с топки в класните стаи и коридори.

12. Пет минути преди започване на уч. занятия уч-ците заемат раб. си места.

13. Организирането и провеждането на спортни мероприятия, игри исъстезания във физкул. салон или учил. двор става в присъствието на преподавател.

14. Ако по време на спортни игри или час по физическо възпитание и спорт топката попадне извън училищния двор (на улицата), ученик внимателно я взема под наблюдението на учител.

15. Забранява се научениците при отсъствието на учител да вдигат шум в сградата. При лошо време учениците спокойно изчакват в класните стаи, а при хубаво време излизат на двора, след като са им дадени указания от директор или деж. у-л.

16. Забранява се на учениците консумация на закуски и напитки в кл. стаи.

17. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците задължително спазват указанията на учителите, схемата за евакуация и напускат без паника.

18. На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на учител, както и да включват и изключват осветлението без причина.

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОПАСНОСТИ И ВРЕДНОСТИ:

1. Категорично се забранява на учениците да боравят с учебно-технически сред-ства и пособия в отсъствието на учител.

2. Категорично се забранява на учениците да пипат повредени електрически ключове и контакти. При откриване на такива те са длъжни да уведомяват учител, майстор или друг служител на училището.

3. Учениците по време на час работят с учебно-технически средства и химикали под непосредственото ръководство на учител.

4. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в училищния двор, по оградата и баскетболните табла.

5. При зимни условия не се разрешава на учениците да хвърлят снежни топки по сградата и да се пързалят по леда в училищния двор.

6. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните стаи и кабинетите, да се качват по радиаторите, по чиновете, столовете и работните маси.

7. Категорично се забранява на уч-ците качването по первазите на прозорците.

8. Категорично се забранява на учениците катеренето по спортните съоръжения във физкултурния салон без разрешение на преподавателя.

ХИГИЕНЕН РЕД И РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, ОТДИХА И ХРАНЕНЕТО:

1. Режимът на учебните занятия е установен в училищните правилници и задъл жително се спазва от всички ученици.

2. По време на голямото междучасие дежурните ученици осигуряват реда в училищната сграда и проветряване на класните стаи.

3. Храненето на учениците се извършва на определените за целта места.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата уч. седмица в началото на уч. година.

2. Класните р-ли на учениците от І и ІІ клас изискват от техните родители дек-ларация, от кого ще се взема и води детето, и попълнен маршрутен лист за най-крат-кия път от уч-ще за дома, с който се запознава всеки ученик.

3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопас-но движение и да отразяват това в материалната книга.

4. Забранявасе на уч-ците по време на уч. занятия да напускат учил. двор.

5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и бе зопасен път, спазвайки правилата за движение.

6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спаз-ват указанията и инструкциите на учителя.

ПОЖАРНА И ВЗРИВНА ОПАСНОСТ:

1. Забранява се носенето на кибрит и запалки в училището и палене на огън.

2. При възникване на пожар се спазват основните правила и се използват определените за гасене пожарогасители и водни помпи, като това правят определените за целта лица (при необходимост се провежда евакуация).

3. След преминаване на първия трус /при земетресение/ незабавно да се изклю чат отоплителната система, електрическите уреди и осветлението в сградата.

4. Под ръководство на учителите да се напускат класните стаи и кабинетите при спазване на плана за евакуация.

5. Да се спази евакуационния план на училищната сграда.

6. След напускане на училищната сграда да не се застава на разстояние, по-мал ко от нейната височина.

7. Да се избягва стоенето под електрически стълбове.

8. Завръщането в сградата става само след съобщение на компетентните орга ни за преминала опасност, предадени по националното радио или по друг начин.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Настоящият периодичен инструктаж се провежда в началото на учебната година и след всяка ваканция.

2. Проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на инструктираните.

Провел инструктажа:

________________________

ме, фамилия и длъжност)

Директор:___________

/Т. Трифонов/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

село Царев брод, община Шумен, област Шумен

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Периодичният инструктаж е проведен с учениците от училището от ______________________________________________________________на ___________

( име, фамилия и длъжност) / дата /

2. Настоящият инструктаж се провежда с цел да се избегнат нещастните случаи, травми и наранявания и с оглед опазване живота и здравето на учците по време на уч. занятия, както и по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия.

3. За целта учениците се запознават с общия ред, правила и изисквания, които трябва да се спазват, и със съществуващите опасности в района, които трябва да зна-ят.

Учениците са длъжни да спазват следните изисквания:

Ред за влизане, движение и пребиваване в училище

1. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва правилата за движение по улиците и пътищата.

2. Провеждането на уч. занятия става по установения ред в една смяна (само пър ва). След обяд има занятия в ПИГ с отделно разписание и график.

3. Влизането на учениците в сградата за започване на учебните занятия става след строяването им по класове на определеното място в учил. двор или във фоайето.

4. Напускането на двора на училището от учениците по време на учебни заня-тия и пресичането става само с придружител-учител или помощен персонал /І-ІVкл./

5. Забранява се безпричинното влизане в училищната сграда преди или след уче-бните занятия.

6. Забраняват се закъсненията за час без уважителни причини или преждевременното напускане на учебните занятия.

7. Влизането на външни лица в сградата на училището става само с разрешение на училищната охрана.

8. Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището става спокойно, без тичане и блъскане, по възможност само от дясната страна.

  1. 9. Слизането по стълбите става от страната на парапета.

10. Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се борят в коридорите и клас-ните стаи.

11. Забранява се игра с топки в класните стаи и коридори.

12. Пет минути преди започване на уч. занятия уч-ците заемат раб. си места.

13. Организирането и провеждането на спортни мероприятия, игри исъстезания във физкул. салон или учил. двор става в присъствието на преподавател.

14. Ако по време на спортни игри или час по физическо възпитание и спорт топката попадне извън училищния двор (на улицата), ученик внимателно я взема под наблюдението на учител.

15. Забранява се научениците при отсъствието на учител да вдигат шум в сградата. При лошо време учениците спокойно изчакват в класните стаи, а при хубаво време излизат на двора, след като са им дадени указания от директор или деж. у-л.

16. Забранява се на учениците консумация на закуски и напитки в кл. стаи.

17. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците задължително спазват указанията на учителите, схемата за евакуация и напускат без паника.

18. На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на учител, както и да включват и изключват осветлението без причина.

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОПАСНОСТИ И ВРЕДНОСТИ:

1. Категорично се забранява на учениците да боравят с учебно-технически сред-ства и пособия в отсъствието на учител.

2. Категорично се забранява на учениците да пипат повредени електрически ключове и контакти. При откриване на такива те са длъжни да уведомяват учител, майстор или друг служител на училището.

3. Учениците по време на час работят с учебно-технически средства и химикали под непосредственото ръководство на учител.

4. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в училищния двор, по оградата и баскетболните табла.

5. При зимни условия не се разрешава на учениците да хвърлят снежни топки по сградата и да се пързалят по леда в училищния двор.

6. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните стаи и кабинетите, да се качват по радиаторите, по чиновете, столовете и работните маси.

7. Категорично се забранява на уч-ците качването по первазите на прозорците.

8. Категорично се забранява на учениците катеренето по спортните съоръжения във физкултурния салон без разрешение на преподавателя.

ХИГИЕНЕН РЕД И РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, ОТДИХА И ХРАНЕНЕТО:

1. Режимът на учебните занятия е установен в училищните правилници и задъл жително се спазва от всички ученици.

2. По време на голямото междучасие дежурните ученици осигуряват реда в училищната сграда и проветряване на класните стаи.

3. Храненето на учениците се извършва на определените за целта места.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО И ИЗВЪН НЕГО:

1. Всички кл. ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасност на движението (БД) през първата уч. седмица в началото на уч. година.

2. Класните р-ли на учениците от І и ІІ клас изискват от техните родители дек-ларация, от кого ще се взема и води детето, и попълнен маршрутен лист за най-крат-кия път от уч-ще за дома, с който се запознава всеки ученик.

3. Учителите се задължават в края на всеки последен учебен час да провеждат “минутка” за безопасно движение и да напомнят на учениците правилата за безопас-но движение и да отразяват това в материалната книга.

4. Забранявасе на уч-ците по време на уч. занятия да напускат учил. двор.

5. След приключване на учебните занятия учениците от началните класове се прибират, придържайки се към посочения от тях и техните родители най-кратък и бе зопасен път, спазвайки правилата за движение.

6. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спаз-ват указанията и инструкциите на учителя.

ПОЖАРНА И ВЗРИВНА ОПАСНОСТ:

1. Забранява се носенето на кибрит и запалки в училището и палене на огън.

2. При възникване на пожар се спазват основните правила и се използват определените за гасене пожарогасители и водни помпи, като това правят определените за целта лица (при необходимост се провежда евакуация).

3. След преминаване на първия трус /при земетресение/ незабавно да се изклю чат отоплителната система, електрическите уреди и осветлението в сградата.

4. Под ръководство на учителите да се напускат класните стаи и кабинетите при спазване на плана за евакуация.

5. Да се спази евакуационния план на училищната сграда.

6. След напускане на училищната сграда да не се застава на разстояние, по-мал ко от нейната височина.

7. Да се избягва стоенето под електрически стълбове.

8. Завръщането в сградата става само след съобщение на компетентните орга ни за преминала опасност, предадени по националното радио или по друг начин.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Настоящият периодичен инструктаж се провежда в началото на учебната година и след всяка ваканция.

2. Проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на инструктираните.

Провел инструктажа:

________________________

ме, фамилия и длъжност)

Директор:___________

/Т. Трифонов/

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and