Одобрен е двугодишен план по националната стратегия за развитие на педагогическите кадри

Планът предвижда утвърждаване на дистанционната форма на обучение и подготовка при продължаваща квалификация на педагогическите кадри

Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Одобреният план обхваща периода до 2016 г. включително и в него са посочени отговорните институции за изпълнението на мерките, източниците на финансиране и очакваните резултати. Заложените дейности са свързани с въвеждането на единна система за контрол на качеството при подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри. Предвидена е система за контрол на качеството на труда, на професионалното и на кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри. Учителската професия да се включи в списъка на регулираните професии в България е също една от основните дейности в одобрения план.

Изпълнението на плана ще допринесе за реализирането на реформа, която обхваща целия времеви диапазон от кариерното консултиране на завършващи ученици през университетското обучение на студентите по специалностите „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, мерки за професионално израстване на учители, продължаващата квалификация на педагогическите кадри.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and