Номенклатура на делата със срокове за съхранение

Номенклатура на делата със срокове за съхранение:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

село царев брод

 

НОМЕНКЛАТУРА

НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Индекс

Наименование на делото

Срок
на съхранение

Забележка

РД-01-00

Ръководна дейност

 

 

РД-01-01

Законови и подзаконови актове за създаване на (Наименование на училището)

П*

 

 

РД-01-02

Закони, правилници, наредби и др. нормативни актове по дейността на училището

П

 

 

РД-01-03

Протоколи от заседания на ПС

П

 

 

РД-01-04

Заповеди на директора за командировки в чужбина

20 г.

 

ЕК

 

РД-01-05

Заповеди на директора за командировки в страната

20 г.

 

 

РД-01-06

Заповеди на директора за разрешаване на отпуски по молби на служители

20 г.

 

 

РД-01-07

Доклади и материали към тях, писма, факсове, докладни, справки и информации

10 г.

 

ЕК

 

РД-01-08

Доклади, информации и други, изпратени в училището за съгласуване

5 г.

 

 

РД-01-09

Кореспонденции със СДА по въпросите на организация на документооборота, експертизата и съхраняване на документите

10 г.

 

ЕК

 

РД-01–10

ДЗ, заповеди, решения и др. по организация на работата с документите и изграждането на регистрационно-информационна система

10 г.

 

ЕК

 

РД-01–11

ДЗ, заповеди, решения и др. по дейността на ЕК и по реда и начина на съхранение и ползване на документите в архива на училището

10 г.

 

ЕК

 

РД-01–12

Нотариален акт на училището, настанителна заповед за жилище на учител-чужденец, протоколи и др., свързани с училищния имот

П

 

Остават в училището

 

РД-01–13

Заповеди за назначаване на комисии и класиране на кандидати, съгл. Закона за обществените поръчки

5 г.

 

След изтичане срока на изпълнение

 

РД-01–14

Книга за контролната дейност на директора

5 г.

 

 

РД-01–15

Книга за контролната дейност на пом.-директора

5 г.

 

 

РД-01–16

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОМН

5 г.

 

 

ФС-02-00

Финанси и счетоводство

 

 

ФС-02-01

Указание до първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

3 г.

 

 

ФС-02-02

Инвентарна книга за вписване движението на основните средства

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-03

Книги и картотеки за отчитане на материалните ценности. Картони на служителите

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-04

Разчети с подотчетни лица, дебитори и кредитори, банкови ордери, приходни и разходни ордери, фактури, складови разписки, искания и др

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-05

Актове за приемане и предаване на стокови материални ценности

3 г.

 

След
излизане
от употреба

 

ФС-02-06

Приходни и разходни документи за отчитане движението на стоково-материалните ценности

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-07

Инвентаризационни описи, сравнителни ведомости, актове на ревизионни комисии и др. материали по инвентаризацията

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-08

Протоколи, описи и преписки по преоценка на имуществено-материалните ценности

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02-09

Извлечения от сметки и отчети на касиера, приходни и разходни касови ордери, стоково-парични отчети и др. с приложените към тях документи

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–10

Мемориални ордери за движение на счетоводните сметки

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–11

Главни счетоводни книги

10 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–12

Касови книги

5 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–13

Запорни съобщения

1 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–14

Болнични листове

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–15

Ведомости за заплати, хонорари и др.

50 г.

 

СДА

 

ФС-02–16

Авансови отчети от страната и чужбина

3 г.

 

След ревизия

 

ФС-02–17

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета

5 г.

 

 

ФС-02–18

Тримесечни, шестмесечни, деветмесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, форма В3

5 г.

 

 

ФС-02–19

Годишни баланси

П

 

 

ФС-02–20

Годишни финансови отчети

П

 

 

ФС-02–21

Правила за система за финансово управление и контрол

5 г.

 

ЕК

 

ФС-02–22

Годишен бюджет на училището

П

 

 

ЛС-03-00

Личен състав

 

 

ЛС-03-01

Молби за назначаване на работа

3 г.

 

 

ЛС-03-02

Трудови договори

50 г.

 

 

ЛС-03-03

Допълнителни споразумения към трудови договори

50 г.

 

 

ЛС-03-04

Заповеди на директора на училището по трудови правоотношения

50 г.

 

 

ЛС-03-05

Длъжностно и поименно разписание, изм. и доп. към тях

П

 

 

ЛС-03-06 Трудови досиета на служителите по КТ

5 г.

 

След напускане

 

ЛС-03-07

Сведения и справки за кадрите по трудов стаж и др.

П

 

 

ЛС-03-08

Доклад и становище по трудово-правни въпроси

5 г.

 

След напускане

 

ЛС-03-09

Правила за управление на човешките ресурси

5 г.

 

ЕК

 

ЛС-03–10

Вътрешни правила по организация на работната заплата

10 г.

 

ЕК

 

ЛС-03–11

Длъжностни характеристики

1 г.

 

След отмяна от директора

 

ЛС-03–12

Актове за трудови злополуки

40 г.

 

НОИ – след ревизия

 

ЛС-03–13

Актова книга за регистриране на смъртни и тежки трудови злополуки

П

 

Остават в училището

 

ЛС-03–14

Протоколи от проверки по охрана на труда

П

 

Остават в училището

 

ЛС-03–15

Карти за допълнително възнаграждение

5 г.

 

След напускане

 

УД-04-00

Училищни документи

 

 

УД-04-01

Книга за подлежащи

5 г.

 

 

УД-04-02

Материална книга

 

След ревизия

 

УД-04-03

Дневници

5 г.

 

 

УД-04-04

Лични картони за дневна форма на обучение

П

 

 

УД-04-05

Лични картони за самостоятелна форма на обучение 5

П

 

 

УД-04-06

Доклад на класния ръководител (обр. 3–77)

5 г.

 

 

УД-04-06а

Протокол за допускане до изпит за промяна на оценката (обр. 3–77а)

П

 

 

УД-04-07

Протокол на зрелостна комисия (обр. 3–79)

П

 

 

УД-04-08

Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит

П

 

 

УД-04-09

Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит

П

 

 

УД-04–10

Протокол на комисия за удостоверяване на завършен гимназиален етап

П

 

 

УД-04–11

Протокол на зрелостна комисия за резултатите от ДЗИ

П

 

 

УД-04–12

Протокол на зрелостна комисия за придобиване на средно образование

П

 

 

УД-04–13

Удостоверение за преместване

5 г.

 

 

УД-04–14

Удостоверение за завършен клас -ксерокопие

П

 

 

УД-04–15

Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет невключен в дипломата за средно образование – ксерокопие

П

 

 

УД-04–16

Удостоверение за завършен гимназиален етап на обучение

П

 

 

УД-04–17

Диплома и дубликат на диплома за завършено средно образование – заверено ксерокопие

П

 

 

УД-04–17а

Свидетелство и дубликат на свидетелство за основно образование

П

 

 

УД-04–18

Свидетелство за положени приравнителни изпити по чужд език

П

 

 

УД-04–19

Регистрационна книга за завършена степен на образование

П

 

 

УД-04–20

Регистрационна книга за издадени дубликати на документи за завършена степен на образование

П

 

 

УД-04–21

Регистрационна книга за издадени удостоверения

П

 

 

УД-04–22

Удостоверение за успех по години и хорариум учебни часове

5 г.

 

 

УД-04–23

Списък–образец № 1

5 г.

 

 

УД-04–24

Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна и индивидуална форма на обучение

П

 

 

УД-04–25

Летописна книга на училището

П

 

 

УД-04–26

Книга за регистриране на даренията

П

 

 

УД-04–27

Свидетелства за дарения

П

 

 

УД-04–28

Книга за санитарното състояние

5 г.

 

 

УД-04–29

Дневници за входяща и изходяща кореспонденция

5 г.

 

 

УД-04–30

Книга за заповедите за храна

 

След ревизия

 

УД-04–31

Главна книга за – І – VІІІ

П

 

 

ОК-05-00

Обучение и квалификация

 

 

ОК-05-01

Заявка за обучение и квалификация на учителите

10 г.

 

ЕК

 

ОК-05-02

Годишни планове за обучение и квалификация на учителите

10 г.

 

 

ОК-05-03

Докладни записки и предложения по организация на работата на библиотеката на училището, закупуване и регистриране на нова литература, годишен абонамент за вестници и списания

10 г.

 

 

СО-06-00

Стопанско обслужване

 

 

СО-06-01

Доклади и докладни записки във връзка с поименния списък на обектите за ремонт и строителство

10 г.

 

ЕК

 

СО-06-02

ДЗ, предложения и становища за уточняване средствата за капиталовия разход

10 г.

 

ЕК

 

СО-06-03

ДЗ и материали по обявяване на конкурси по ЗОП за извършване на ремонтно-строителни работи

10 г.

 

ЕК

 

СО-06-04

Кореспонденция със строителни и инвеститорски организации и фирми по изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на оборудване и др.

10 г.

 

 

СО-06-05

Стойностни справки по предаден в експлоатация обект

10 г.

 

 

СО-06-06

Досиета на сгради

П

 

 

СО-06-07

Договори за абонаментно поддържане на машини и съоръжения

10 г.

 

 

ОД-07-00

Одитна дейност

 

 

ОД-07-01

Доклади за извършени одити на финансово управление

10 г.

 

ЕК

 

ОД-07-02

Доклади за извършени одити на финансови отчети

 

ЕК

 

ОД-07-03

Доклади за извършени проверки от НОИ за ДОО

10 г.

 

ЕК

 

 

 

 

Постоянна експертна комисия (ЕК) при Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод:

Председател: ………………………………………….

Членове: 1………………………………………..

2……………………………………….

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and