Квалификация на педагогическите специалисти

Квалификация на педагогическите специалисти:


Проект: BG051PO001-3.1.03

 „Квалификация на педагогическите специалисти

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and