Какво трябва да знаете за промените в закона за движение по пътищата

В сила влизат около 90 промени в Закона за движение по пътищата. Някои от тях са по-скоро козметични редакции на текстове, други имат сериозно значение за начина, по който се придвижваме.

Така, например, пътните полицаи вече имат правото да свалят регистрационните номера на автомобилите на нарушители. Още днес пред камерата на bTV катаджиите свалиха табелите на кола, чийто шофьор отказа да даде проба за алкохол.

На водачите вече е забранено спирането в аварийната лента на магистралата във всички случаи, освен при повреда или здравословни проблеми на шофьора или хората в автомобила. До момента беше забранено само движението в тази лента. Изрично се забранява движението в насрещното в магистрала.

В тунел шофьорите ще са задължени да превключат на къси светлини, за да се избегне заслепяване. Те задължително ще трябва да носят знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност. Вече е задължително и регистрационните табели да се поддържат чисти и без никакви предмети, които да ги закриват (нещо твърде често срещано при мотористите-б.р.).

През зимния сезон се регламентира минимална дълбочина на протектора на гумите от 4 милиметра.

Вече съществува и понятието “нов водач”. За такъв е счита всеки, който има стаж по-малък от 2 години. До изтичането на този срок той ще има до 2/3 от контролните точки.

Широко дискутираната забрана на гонките влиза в закона, като се преследва както организирането и участието в нерегламентирани състезания, така и употребата на пътищата за цели, различни от превоз на хора и товари.

Уличните състезатели са заплашени от глоба от 3 хиляди лева и отнемане на книжката за 2 години.

Регистрационните табели ще се свалят от 6 месеца до 1 година, когато шофьорът кара без книжка, алкохолът в кръвта му е над 0,5 помила, употребил е опиати или откаже да бъде проверен за алкохол и наркотици.

Двойно се увеличават глобите за превишена скорост. Ако караме с между 30 и 40 км/ч. над допустимото в населено място санкцията е 400 лева. При същото нарушение извън града – 300 лева. Вдигането на глобите беше посрещнато със смесени чувства от неправителствения сектор.

Ако при ПТП само с имуществени вреди участниците са постигнали съгласие за обстоятелствата, те ще са длъжни да преместят автомобилите си, за да не пречат на движението, докато попълват двустранен протокол. Ако има пострадали хора, пристигналите на място водачи ще са длъжни да уведомят МВР или администрацията на общината за инцидента.

Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата:

4. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

(СТАРО: 1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;)

Чл. 58. При движение по автомагистрала на водача е забранено:

3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;

(СТАРО: 3. да се движи по лентата за принудително спиране.)

4. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да се движи в платното за насрещно движение.

3. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да се движи в платното за насрещно движение.

Чл. 63. При движение в тунел, началото на който е обозначено с пътен знак, водачът е длъжен:

3. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да включи къси светлини.

Чл. 100. (1) (Предишен текст на чл. 100 – ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

6. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.

(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа:

1. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества;

Чл. 102. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) На водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач.

Чл. 104б. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) На водача на моторно превозно средство е забранено да:

1. oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване;

2. използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Чл. 105. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Чл. 106. (1) (Предишен текст на чл. 106 – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:

б) (изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

Чл. 124. Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:

2. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Чл. 125. Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

4. (отм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.);

5. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;

7. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;

Чл. 132. При превозване на пътници водачът е длъжен:

2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;

Чл. 139. (1) Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:

4. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.

ЧЛ. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя, с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията на пътно превозно средство се извършва след поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 61 от 2006 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в свидетелството за регистрация въз основа на писмено заявление от собственика и предоставяне на табелите с регистрационните номера. Със заявлението собственикът на пътното превозно средство представя документи, че то е прието за разкомплектуване, или декларация за съхраняването му в частен имот по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите и съгласуван с министъра на вътрешните работи.

(7) (В сила от 1.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., предишна ал. 6, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 61 от 2006 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозно средство се извършва след писмено уведомление от службите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, и предоставяне на табелите с регистрационните номера. В този случай се представят документи, че моторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

(8) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2006 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозно средство, на което табелите с регистрационните номера липсват и не могат да бъдат издирени по надлежния ред, се извършва след писмено уведомление от службите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, като моторното превозно средство се идентифицира по номера на рамата или друг идентификационен номер. В този случай се представят документи, че моторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

(9) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

(11) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(12) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(13) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 9, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Чл. 154.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превозни средства от категория D може да се обучават само водачи с права за управление на моторни превозни средства от категория С или категория Ттб и със стаж като водачи с тези права не по-малко от 2 години или от категория D1 и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превозни средства от категория С1+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторно превозно средство от категория С1 и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За управление на моторни превозни средства от категории D1 и С+Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторно превозно средство от категория С и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.

Чл. 154а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Стажът като водачи се зачита от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.

Чл. 162.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната със свидетелство, което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, до една година от датата на издаване на документ за пребиваване.

Чл. 165. (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:

14. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:

2. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., доп., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) имат право да изземват и задържат документите по т. 1, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта от 0,5 на 1000 и/или наркотични вещества или техни аналози;

9. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози;

10. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.

Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:

б) (изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на медицинско изследване от кръвна проба по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;

д) (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

з) (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., отм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.);

и) (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок до един месец;

к) (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

л) (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;

м) (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца;

2а. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година;

Чл. 172. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4, т. 5, буква “а”, т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица.

3. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) отнемане на документите по чл. 165, ал. 2, т. 1 и чл. 166, ал. 2, т. 1, както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2;

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) В случаите по чл. 171, т. 1, букви “б” и “е” свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) В случаите по чл. 171, т. 2, букви “в”, “и”, “к”, “л”, “м” и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Редът за връщане на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на собственика на превозното средство в случаите по чл. 171, т. 2, букви “в”, “и”, “к”, “л” и “м” се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви “б” и “е” моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.

Чл. 174. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

Чл. 175. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.

Чл. 175а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Чл. 177. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:

3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

Чл. 178. (1) (Предишен текст на чл. 178 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 39 от 2011 г.) Наказва се с глоба от 2000 до 7000 лв.:

6. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 54 от 2010 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) който нарушава установените с нормативен акт предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 3;

Чл. 178ж. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба в размер 150 лв.:

(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 182. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 85 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

4. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;

5. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;

6. (изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

4. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;

5. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;

6. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:

4. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 500 лв.;

5. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 800 лв.;

6. (изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

(4) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:

5. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4;

7. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;

Чл. 184. (1) Наказва се с глоба до 30 лв.:

(5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., предишна ал. 4, изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Когато в резултат на нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба в размер 100 лв.

Чл. 186. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 85 от 2004 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 51 от 2007 г., изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) При нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.

Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.

(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 19 от 2015 г., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

(14) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 189б. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:

1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;

Чл. 190.

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп., бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) Наложеното наказание “глоба” се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

6. По смисъла на този закон:

18а. (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) “Регистрация” е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

25а. (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) “Нов водач” е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.

33. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г.в сила от 21.01.2017 г.) “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 – в двегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.

Отменена е старата дефициния за “Упойващо вещество”
btvnovinite

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and