Какво обеща за ресор образование и наука новата власт

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg публикува дословно текстът в раздел Образование и наука от програмната декларация на база та на която бе подписано споразумението между партиите, съставили новото българско прави телство.

– Постепенно нарастване на средствата за образование, номинално и като процент от БВП, със стремеж за съответствие с параметрите, заложени в програма „Европа 2020“.

– Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето обра зование.

– Усъвършенстване на системата за финансиране и контрол на предучилищното и училищното образование.

– Разкриване на нови детски градини и въвеждане на иновативни форми на организация за ран но образование на децата в предучилищна възраст.

– Равнопоставеност и конкуренция на всички форми на училищно образование и улесняване на валидирането на знанията и уменията на учениците.

– Ангажиране и съпричастност на учителите и учениците и родителите в управлението на учи лищата.
По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.

– Акцент върху възпитанието и обучението, които формират национално самочувствие и патри отичен дух сред децата и младежите.

– Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и мо дернизиране на българския бизнес.

– Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на профе сионалното образование чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа.

– Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса. Възможност за висшите училища да постигат положителни икономическа резултати от разра ботени от тях научни продукти и иновации.

– Повишаване на качеството на висшето образование и конкурентоспособността на български те висши училища в рамките на общоевропейското образователно пространство.

– Въвеждане на външна програмна акредитация на висшите училища от европейски акредита ционни институции, членки на ENQA и EQAR.

– Поетапно обвързване на минимум 50% от субсидията за обучение с качеството на образовани-ето.

– Постигане на високо качество на научния продукт чрез ориентиране на държавното финанси ране на научни изследвания към проектен принцип и стимулиране на взаимодействието между бизнеса и научните организации.

– Реформа във Фонд “Научни изследвания”, за да се гарантира прозрачност на конкурсите и за дължителен мониторинг на резултатите през целия период на реализация на проектите.

– Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за върхови научни изследвания, ино вации и трансфер на технологии към българската индустрия.

– Насърчаване на съвместни изследвания между научни организации, висши училища и пред-приятия; разработване и реализиране на програми за активно сътрудничество между научните институции и училищата на всички нива.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and