Измененията в сила от средата на месец юли

Измененията в сила от средата на месец юли В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. са обнародвани изменения и допълнения в Кодекса на труда. Основните промени са свързани с: промени в реда на ползване на отпуските, свързани с отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването им (чл. 172, чл. 173 и чл. 176 – изм.);

възстановяване правото на работодателя да прекратява трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие (чл. 328, ал. 1, т. 10 – изм.);

регламентиране право на работниците и служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекратяват трудовия си договор писмено, без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 12 – нова);

отпадане изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 277 – отм.);

отпадане изискването, регламентирано в чл. 136а, ал. 1 от КТ за удължаването на работното време работодателят да уведоми предварително инспекцията по труда;

регламентиране на възможност при работно време с променливи граници работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица (чл. 139, ал. 3 – нова);

въвеждане задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя (чл. 128б от КТ – нова);

зачитане за трудов стаж на времето на неплатен служебен или творчески отпуск (чл. 161, ал. 2 – нова);

Промените са в сила от 17 .07. 2015 г.

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and