Защитените училища в България вече са 137, средищните – 794

Нови 8 училища се включват в списъка на средищните.

Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България.

Към досегашните 136 защитени училища са добавени нови две. Те са в селата Левка, област Хасково, и Видраре, Софийска област. От списъка отпада училището в с. Градец, Сливенска област.

За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. За планинските райони освен километрите се отчита разчлененост на релефа, обезопасеност на маршрута, налична пътна инфра структура, денивелация. Статут на защитено училище придобива и училище, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото сре дищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.

С актуализацията на списъка на средищните училища за 2014/2015 г. от него отпадат 10 от вписаните и се включват нови осем средищни училища от осем области. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 2047, като 476 от тях са пътуващи.

Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 794. Те се намират в 647 населени места. Средищните училища са посещавани от общо 198 314 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 44 460.

Необходимите средства за целодневна организация на учебния ден и за хранене в столовете в средищните училища се осигуряват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд, а при необходи мост – и от бюджета на МОН.

Списъците на защитените и на средищните училища са съставени по предложение на общините и след извършени проверки от регионалните инспекторати по образова ние.

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and