Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите

 Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учителите

 Основно училище «Свети свети Кирил и Методий»

 Село Царев брод, община Шумен

 ЗАПОВЕД

204 / 13 .09. 2013 г.

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народна-та просвета и Правилника за вътрешния трудов ред на училището

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

ГРАФИК за ДЕЖУРСТВО на учителите през първия учебен срок на уч. 2013/2014 г., приложен към настоящата заповед.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА ЗА ДЕЖУР СТВО:

Главен дежурен:

þ идва на училище 30 минути преди началото на учебните занятия и дежури до края на последния учебен час;

þ докладва на директора за отсъствието на учители за деня;

þ подпомага ръководството при организацията на учебния процес за седмицата;

þ координира дейността на дежурните учители;

þ отразява нарушения / произшествия в Дневник за дежурство.

Дежурни учители:

þ идват на училище 20 минути минути преди началото на учебните занятия и де-журят по време на междучасията, спазвайки определеното място за дежурство;

þ осигуряват реда на територията на училището и опазването на материалната база;

þ носят отговорност за реда и дисциплината по време на междучасията; 

þ докладват на ръководството на училището за неизправности или нанесени ще-ти на материалната база или констатирани нарушения.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището сре-щу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в учи-телската стая.

 

Директор: ________________

 

                                                                                                            Тихомир Трифонов

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

 

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1.

Галина Живкова

Ст. учител

2.

Цветалина Велкова

Ст. учител

3.

Стефка Ванкова

Ст. учител

4.

Маргаритка Стефанова

Ст. учител

5.

Даниела Господинова

Младши учител

6.

Цвета Анкова

Ст. учител

7.

Каролина Георгиева

Ст. учител

8.

Гергана Гроздева

Ст. учител

9.

Ивайло Милев

Ст. учител

10.

Мирослав Илиев

Ст. учител

11.

Стефан Величков

Ст. учител

12.

Нина Чендева

Ст. учител

13.

Пепа Казакова

Ст. учител

14.

Павел Павлов

Ст. учител

15.

Йорданка Маринова

Старши учител

16.

Таня Стефанова

Ст. възпитател

17.

Катя Крумова

Възпитател

 

 

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and