Заповед за определяне на секретар на педагогическия съвет

Заповед за определяне на секретар на педагогическия съвет:

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”

 

 

Село Царев брод, община Шумен

 

 

ЗАПОВЕД № / 13 .09. 2013 г.

 

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 12 от ППЗНП и във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 16 .04. 2003 г. за документите за системата на народната просвета

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

 

Маргаритка Стефанова Паноткова,

 

на длъжност старши учител, преподавател на І клас, класен ръководител на същия клас за секретар на ПС за учебната 2013/2014 година, със следните задължения:

 

 

1. Водене на протокол по време на заседанията на ПС, с отразена пълна, коректна и точна информация. Всеки протокол включва:

 

• пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна година (15 септември);

 

• дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; резултати от проверката на кворума.

 

• разисквания по точките от дневния ред след докладването им – обсъжданията по време на заседанието се отразяват систематизирано, но пълно и точно, като се следи за правилно предаване на смисъла на направените изказвания;

 

• взетите решения, с включена информация за резултатите от гласуването и определените срокове и отговорни лица за изпълнението.

 

2. Протоколът от заседанието на ПС се класира най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и в същия ден се поднася на директора за подпис и печат на училището. Класьорът с протоколите от заседанието е неразделна част от книгата за решенията на ПС.

 

3. Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват на ръка със син или черен химикал в книгата за решенията на ПС най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписват се и в същия ден книгата се поднася на директора за подпис и печат на училището.

 

4. В началото на учебната година в книгата се вписва поименният списък на членовете на педагогическия съвет.

 

5. Определеният секретар на ПС се задължава да се запознае с функциите и пра вомощията на ПС, съгласно чл. 150 от ППЗНП, които са бъдат вземани предвид при вписване на съдържанието на протоколите и решения на ПС.

 

В нейно отсъствие същата ще бъде замествана от ст. учител Каролина Георгиева.

 

 

Определям за място на съхранение до приключването на документа в дирекция-та.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

 

 

ДИРЕКТОР:______________

 

 

Тихомир Трифонов

 

(име и фамилия, подпис, печат)

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

 

 

 

по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1.

Маргаритка Стефанова

Старши учител в нача-лен етап

2.

Каролина Георгиева

Старши учител по БЕЛ от V до VІІІ кл.

 

 

 

 

 

Заповед за определяне на секретар на педагогическия съвет

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and