Заповед за инструктажи

Заповед за инструктажи:

   Основно училище “Св. свети Кирил и  Методий”с. Царев брод

                З А П О В Е Д  №         / 13 .09. 2013 г. с. Царев брод

 

         За организиране, провеждане и документиране на видовете инструктажи по безопасност на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана в съ-ответствие с изискванията на чл. 281 от НТ и Наредба № 3 по тези въпроси, ДВ бр. 54 / 1997 г. и др. след това

Н А Р Е Ж Д А М

 1. 1.     Всеки работник или служител, учител или ученик, който постъпва на

работа или да се обучава, независимо от неговата подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, по същата или  по друга професия, да се допус-ка на работа или обучение само след като бъде подробно инструктиран по бе-зопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

 1. 2.     Инструктажите да се провеждат по време на работа.
 2. 3.     Провежданите инструктажи да се документират в книга за инструкта

жи.

          А. НАЧАЛЕН  ИНСТРУКТАЖ

 1. 4.     Началният инструктаж да се провежда по утвърдени за тази цел про-

грами:    а. / за щатния персонал – в деня на постъпването;

б. / за учениците – ежегодно със започване на учебната година.

          5.  Начален /общ/ инструктаж да се провежда и с учениците преди за-почване на практика в работилниците, а така също и преди започване на кур-са на обучение в кабинетите.

 1. 6.     Началният инструктаж да се извършва:

а. / по т. 4 от завеждащ служба по охрана на труда и класните р-ли;

б. / по т. 5 от учителите преподаватели, класни ръководители, про-

веждащи занятията в кабинетите и лабораториите;

          Отговорност за провеждане на инструктажа с учениците носи учите-лят, който е преподавател по предмета и съответния класен ръководител.

 1. 7.     Началният инструктаж да се провежда индивидуално или групово,

 като продължителността му бъде съобразена с Приложение № 5 към чл. 17

от Наредбата, но не по-малко от два часа.

 1. 8.     Към книгата за регистриране на инструктажа да се прилага копие от

утвърдена програма за провеждането му.

          Б. ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

 1. 9.     Инструктажът на работното място за практическо запознаване на

учениците, работниците и служителите с конкретните изисквания за безо-пасното изпълнение на трудовата и учебна дейност да преминава по утвър-дена програма, преди да бъде възлагана самостоятелна работа.

 1. 10.            На учащите, работниците и служителите, работата на които е свър-

зана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или ще бъдат заети с други дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хората, инструктажът на работното място да се допълва /съвместява/ с обучение за безопасните методи на работа.

В.  ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ

 1. 11.            Периодичен инструктаж на отсъстващи работници или служители

да се провежда в деня на идването на работа.

 1. 12.            Периодичният инструктаж на учащите се да се провежда в работни-

те помещения – работилниците и кабинети от съответния учител, който води занятията. Когато учебният процес се провежда целогодишно в една и съща работилница или кабинет, периодичният инструктаж с учащите да се провеж-да три пъти както следва:

–         със започване на срока;

–         след приключване на зимната ваканция;

–         след приключване на пролетната ваканция;

Когато времето за провеждане на периодичния инструктаж съвпада с

този за начален /общ/ инструктаж, последният да се счита и за периодичен.

 1. 13.            Продължителността на периодичния инструктаж определям да не

бъде по-малко от 45 минути.

 1. 14.            Книгите за регистрация на инструктажите да се съхраняват в дирек-

цията.

           Г. ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ

 1. 15.            Да се извършва от учителя в началото на учебния час по практика

или по темата, в която предстои да се разглежда в учебния кабинет и е свърза-на с практически опит. Документирането става, като в работна тетрадка учи-телят отрази /напише/ въпросите, с които е запознал учениците за правилното и безопасно провеждане на опитите.

          ДИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

 1. 16.            Той се провежда задължително при:

а./ след всяка смъртна, тежка или аварийна трудова злополука, по-

пожар, промишлена авария или бедствие;

б./ при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията

по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;

               в./  по предложение на контролен орган;

               г./  по преценка на прекия ръководител или организиране на ремон-ти или други дейности, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана.

 1. 17.            Тематиката на този инструктаж да се определя в зависимост от при-

чината, която е наложила провеждането му.

           Е. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

         18. Завеждащ охраната на труда ежегодно да организира обучение за по-вишаване на знанията  по безопасността, хигиената на труда и противопожар-ната охрана.

         19. Екземпляри от заповедта да се връчат на всички отговорни и задъл-жени за изпълнението лица.

         20. Контрол по изпълнението на заповедта в частта, където не са изпъл-нители възлагам на завеждащ по охраната на труда – ст. у-л Цвета Анкова.

 

         13 .09. 2013 г.

с. Царев брод                                      Директор:____________

                                                                             / Т. Трифонов /

          Вярно с оригинала:__________

                               / Р. Стоянова, ЗАС /

                                    Класни ръководители:

     Ст. у-л М. Стефанова -___________  Ст. у-л Г. Живкова -____________

     Ст. у-л  Цв. Велкова –   __________   Ст. у-л Ст. Ванкова – ___________

     Ст. у-л Г. Гроздева – ____________    Мл. у-л Д. Господинова – _______

     Ст. у-л Цв. Анкова – ____________    Ст. у-л К. Георгиева  – __________

         Преподаватели по информационни технологии, ФВС, труд и техника и домашен бит и техника и технологии, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия:

 1. Д. Господинова – __________     2. Цв. Велкова – _______________
 1. Ст. Ванкова –   ____________      4. М. Стефанова – _____________
 1. Г. Живкова –     ____________      6. инж. П. Павлов – ____________

7. П. Казакова –    _____________      8. Цв. Анкова –      ____________

     с. Царев брод

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and