Задължение на учениците

Задължение на учениците:

ОУ „Свети свeти Кирил и Методий” село Царев брод

П. к. 9747   директор: 05315 21 92; tihomir.1@abv.bg

 

З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

НА  ДЕЖУРНИТЕ  УЧЕНИЦИ

 

  1. 1.      Определените от дежурните учители ученици /по брой и места на дежурене/ да зае

мат своите места преди влизането на другите ученици.

През есенно-пролетните месеци, когато се правят съобщения навън и след това вли-зат дежурните ученици, часът е 7. 20. През зимните месеци дежурните ученици трябва да бъдат на местата си в 7. 25 ч.

  1. 2.      Места за дежурене: пред учителската стая; по един ученик класна стая на втория

етаж – общо трима, а на първия – четирима; в началото на стъпалата към павилиона и до

„опашката” пред него.

Общ брой на дежурните ученици с определени места: 7 – 10.

 

  1. 3.      Да бъдат определени допълнително по един или двама ученици от клас, които да

нямат постоянни места, а да са в движение за да оказват помощ и съдействие, да запис-ват конкретни прояви или да заместват в момента отсъстващ или зает с нещо неотлож-но дежурен ученик.

Този ученик /или тези ученици/ се наричат главен дежурен за деня от съответния клас.

  1. 4.      Съобразно броя на учениците по паралелки да бъдат изготвени списъци на

дежурните – по две групи от клас. Окончателното решение за броя на учениците, ко-ито ще дежурят ще се взема от класните ръководители с активното съдействие на па-ралелковите  ученическите активи /съвети по класове/.

  1. 5.      При отсъствие на определени за дежурство ученици, експедитивно и бързо, този

или тези ученици да бъдат заменени с други от втората група. През следващата седми-ца, когато отново се налага същата паралелка да дежури, отсъствалите ученици ще „върнат” това заместване.

  1. 6.      В деня на дежурството дежурните ученици, в това число и главните дежурни, да  

бъдат в най-близък и непосредсвен контакт с дежурните учители. Когато дежурния учител не е класен ръководител, ако се прецени за нужно, дежурните ученици могат да се обръщат по изключение и към своите класни ръководители.

 

  1. 7.      Конкретизирани задължения на дежурните по места:

–          дежурните  пред учителската стая – правят необходимото, за да няма без-

разборно търсене на учители от ученици. Уведомяват се кой, кого и за какво търси да-дения учител и след това любезно го извикват.

Когато в учителската стая има служебно събиране – извикванията на учители да

да става само при крайна необходимост и спешност.

 

–          дежурните пред класните стаи. Техните задължения са веднага след като

бъдат пуснати от учителите, имали час при тях, да заемат местата си. Тези места за де-ня не трябва да се променят.

            Основните задачи се изразяват в приканване другите ученици да се движат културно по етажите, да не се блъскат вратите на помещенията, да се прибират в свои- своите след биенето на първия звънец, да не позволяват влизането на други ученици в чужди класни стаи /търсените ученици се извикват и те излизат/. При нужда тези уче-ници могат да влизат в класните стаи, за да контролират хигиената и дисциплината.

           При осъществяване на тези и други задължения на дежурните ученици не трябва същите да влизат в пререкания, разправии или физически съприкосновения. Техните задължения ясно трябва да се знаят и спазват, и да не си превишават правата в този ден.

           Дежурните са длъжни да сигнализират, ако видят други ученици, които пушат в тоалетните или не пускат по-малки да ги ползват свободно и спокойно.

 

–          дежурните пред павилиона и в началото на стъпалата – задължения-

та им се ограничават в активно съдействие за поддържане на добър ред, дисциплина и хигиена при пазаруване и консумация от училищния павилион. Това трябва да става културно, без създаване на допълнително напрежение.

          Да се изисква от хранещите се ученици пред павилиона поддържането на добра хигиена.

–          главни дежурни – техните задължения са да преминават по няколко пъти

по местата, на които са другите дежурни. При нужда трябва да оказват съдействие на останалите ученици, да записват конкретни случаи или негативни прояви, станали по време на дежурството. Ако се наложи те трябва да заместват отсъстващи по някаква причина дежурни.

           Тези ученици осъществяват най-непосредствена връзка между останалите дежур-ни и дежурните учители на І я и ІІ я етаж, а при нужда и с директора.

 

  1. 8.      За всяка паралелка да бъде направено копие от тези зъдължения и същите да се

разгледат в час на класа през м. септември /2013 г./ и по време на периодичните инстру-ктажи през м. януари и м. април /2014 г./.

 

 

2013 / 2014  учебна година                              Тихомир Трифонов:____________

 

 

        с. Царев брод                                                               Директор

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and