Детски удостоверения

Детски удостоверения:

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 4

(Ново – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“

С. Царев брод, ул. „В. Коларов“ 14; 05315 21 92; tihomir.1@abv.bg

 
                                      УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                                                 №__________/__________ 2013 г.
 
Настоящото удостоверение се издава на:____________________________________________________________________________________ , ЕГН_______________
в уверение на това, че детето е записано като ученик/ученичка за учебната2013/2014 г. и е записано в книгата за подлежащите на задължително обуче-ние деца до 16-годишна възраст на стр._______, № _______.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция “Социално подпомагане” – ________________________.
 
ДИРЕКТОР:___________________ Тихомир Трифонов
 

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 3, т. 4

(Ново – ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“

С. Царев брод, ул. „В. Коларов“ 14; 05315 21 92; tihomir.1@abv.bg

 
                                      УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                                                 №__________/__________ 2013 г.
 
Настоящото удостоверение се издава на:___________________________________________________________________________________ , ЕГН______________
в уверение на това, че детето е записано като ученик/ученичка за учебната2013/2014 г. и е записано в книгата за подлежащите на задължително обуче-ние деца до 16-годишна възраст на стр._______, № _______.
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция “Социално подпомагане” – ________________________.
 
ДИРЕКТОР:___________________ Тихомир Трифонов

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and