Декларация предоставяне на данни

Декларация предоставяне на данни:

Образец на бланка № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

От  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(имената на лицето)

декларирам , че съм информиран /а относно следните обстоятелства:

 

1) Всички предоставени от мен в настоящата декларация данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита;

 

2) По силата на ЗЗЛД имам право на достъп до тези документи, в които се съдържат моите лични данни, и при спазване вътрешните правила на работодателя;

 

3) По силата на ЗЗЛД имам право да искам извършване на корекция в моите лични данни и при спазване вътрешните правила на работодателя;

 

4) Основно училище с. Царев брод в лицето на Тихомир Трифонов като работодател поема задължение да обработва, използва и съхранява личните ми данни само и единствено във връз-ка с реализиране на правата и задълженията по трудовото правоотношение;

 

5)  Основно училище с. Царев брод в лицето на Тихомир Трифонов като работодател поема задължение да обработва, използва и съхранява личните ми данни, като гарантира опазването им в тайна от други работници и служители или от трети лица.

 

6) Основно училище с. Царев брод в лицето на Тихомир Трифонов като работодател поема задължение да не предоставя личните ми данни на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо, за да бъдат защитени моите права и реализирани моите задължения по трудовото правоотношение (Давам съгласието си Основно училище с. Царев брод в лицето на Тихомир Трифонов  да предоставя личните ми данни на различни институции за целите на различни дейности и други служебни нужди).

 

7) Заявявам, че изцяло доброволно сега и за в бъдеще предоставям личните си дан-ни, за да бъдат използвани за реализиране на моите права по трудово правоотношение с ОУ с. Царев брод., разрешавам на Тихомир Розинов Трифонов да ги предоставя на държавни органи и ин-ституции или на трети лица, за да реализира посочените по-горе мои права и при пълно спаз-ване на ЗЗЛД.

 

 

 

            Декларатор:                                  Дата:

 

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and