Дарители 2013/2014

ИЗВАДКА
от Протокол № 8 от заседание на Педагогическия съвет при ОУ „Свети свети Кирил и Методий” с. Царев брод, проведено на 09 .09. 2014 г.

По т. 22 от дневния ред ПС РЕШИ:

1. Определя за „Дарители за учебната 2013/2014 година“:
1.1. Фирма „Земя 96” ООД гр. Шумен с управител г-н Иван Иванов, за направено финансово дарение и за помощта при разру-шаването на старата външна тоалетна и благоустрояването на двора;
1.2. Фирма „АЛ и КО” гр. Шумен с управител госпожа Катя Александрова за оказаната финансова помощ при осигуряване награди на учениците, най-добри наши спортисти;
1.3. Католически манастир с. Царев брод за организираните четири лагерни смени за над 110 наши ученици от всички населе-ни места.

2. Педагогическият Съвет изказва своята специална благодарност на Училищното настоятелство от с. Велино, нов дарител, за оказаната финансова помощ на училището като цяло и на учениците от село Велино.

3. Чрез това свое решение съвета поздравява своя бивш ученик Цветан Кикиндонов, като искаме отново да популяризираме неговата форма на нестандартно финансово дарение. Ежемесечно той отделя от своята заплата по 50 лв., с които ние,  спазвайки определена процедура и отчетност, стимулираме най-изявен за всеки учебен месец ученик по предметите  биология и здравно образование и човекът и природата, както и ученици от ИЗЦ.

4. Педагогическият съвет за поредна година изказва своята голяма благодарност за оказваната финансова и друга помощ от страна на Сдружение „Училищно настоятелство с. Царев брод с председател на УС г-жа Елка Александрова и Училищно настоятелство кв. Мътница с председател Цветанка Михайлова. Това се отнася и за помощта на г-жа Добринка Станкова, управител на магазин „Биохимия“, Румен Василев и Николай Младенов от фирма „Светлина“ гр. Шумен, г-жа Ирина Вачкова, управител на книжарница „Херон“, на доц. Юрий Проданов, на г-н Красимир Кънев, фотограф, на Кремена и Антон Борисови, родители, на Калин Методиев Петров, родител, Димитри чка Човекова, от гр. Шумен; Мария Желязкова, управител на ЗК „Армеец”, клон гр. Шумен; фирма „Фикосота” гр. Шумен; на Викто рия Шидерова, художник и Дамян Стоянов, управител на магазин „Фул макс” град Шумен, Галина и Филип Крумови от с. Царев брод и Студио „Трима” гр. Шумен.

5. Със средства на Сдружение „Училищно настоятелство” село Царев брод да бъдат осигурени и подарени рекламни и други матери али за всички дарители. Това да бъде направено по време на предстоя щото тържество на 12 септември, а при отсъствия на дарителите, и по друг подходящ начин.

6. Да бъдат подарени и направени снимки от ХVІІ коктейл, отнасящи се до присъствали на тържеството дарители, в т. ч. и от гореиз броените лица и фирми.

Срок за изпълнение: 12 септември, а по т. 6 и 7 – до 25 септември.;

Отговорник: Т. Трифонов, Председател на ПС и ст. у-л М. Стефано-ва, секретар на ПС.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

“за” – 16;
“против” – 0;
“въздържали се” – 0.
……
Председател на ПС:______________
Т. Трифонов
Секретар на ПС:_____________
Ст. у-л- М. Стефанова

09 .09. 2014 година

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and