Графици и разписания

Седмично разписание – втори срок (2024)

1. Седмичен оперативен план

2. График за провеждане на консултации с родители и ученици – класни ръководители

3. График за провеждане на консултации с родители и ученици ГЦОУД

4. График за консултации с ученици и родители – общ

5. График за дежурство на учителите

6. График за дежурство на учителите при придружаване на пътуващите ученици – след обяд

7. График за дежурство на учителите при придружаване на пътуващите ученици сутрин

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 2023

Седмичен план 2023

Седмично разписание I срок 2023

Седмично разписание ІІ срок 2022/2023

График за дежурство на учители първи учебен срок 2022/2023

График за дежурството на учителите при придружаване на пътуващите ученици 2022/2023

График за консултации с ученици и родители 2022/2023

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация – втори час на класа 2022/2023

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация от учители на гцоуд – втори час на класа 2022/2023

Седмичен план 2022/2023

Сканиран график за регламентираните писмени работи – среден етап 2022

Седмично разписание 2022

Седмично учебно разписание втори учебен срок февруари 2022 година

График за дежурство на учителите при придружаване на пътуващите ученици, първи учебен срок за 2021 – 2022 г.

График за консултации с ученици и родители през учебната 2021 – 2022 г.

График за писмени работи през учебната 2021 – 2022 г., за първи учебен срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, първи учебен срок, 2021 – 2022 г. ГЦОУД

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, първи учебен срок, 2021 – 2022 г.

Седмичен план 2021 г.

Дневен режим и заетост септември 2021 година

Седмично разписание 2021-2022

Одобрено и заверено Седмично учебно разписание – втори срок

График за провеждане на обучението по безопасност на движението и по гражданска защита – септември 2020г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден – септември 2020г.

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020-2021 

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ СЕПТЕМВРИ 2020

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ СЕПТЕМВРИ 2020

СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ І-ви СРОК на 2019/2020 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II СРОК 2018-2019

ГРАФИК РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ НАЧАЛЕН ЕТАП – 1 СРОК 2018-2019 г.

ГРАФИК ПРИДРУЖАВАНЕ ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ – 1 СРОК 2018-2019 г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ – 1 СРОК 2018-2019 г.

ГРАФИК ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПИСМЕНИ РАБОТИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 1 СРОК 2018-2019 г.

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА 2018-2019 г.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО УЧИТЕЛИ 2018/2019

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 1 СРОК 2018 Г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II СРОК 2017-18 Г.

ГРАФИЦИ ЗА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ФЕВРУАРИ 2018

ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА, ФЕВРУАРИ 2018 

ГРАФИК ПРИДРУЖАВАНЕ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ, ФЕВРУАРИ 2018 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО, ФЕВРУАРИ 2018 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ФЕВРУАРИ 2018 

СЕДМИЧЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, ВТОРИ СРОК, ФЕВРУАРИ 2018 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВО 2017-2018 ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК ПИСМЕНИ РАБОТИ ВТОРИ СРОК – СРЕДЕН ЕТАП

ГРАФИК ПИСМЕНИ РАБОТИ ВТОРИ СРОК – НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ, ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧЕН ПЛАН – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2016-2017 ГОДИНА

ГРАФИК ПРИДРУЖАВАНЕ УЧЕНИЦИ – ВТОРИ СРОК, ФЕВРУАРИ 2017

ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ФЕВРУАРИ 2017

ГРАФИК ЗА ПРИДРУЖАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПЪТУВАЩИ С УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ ЗА І СРОК НА 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ И СЕДМИЧЕН ПЛАН

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ІІ-Я УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧЕН ПЛАН – 2015-2016

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК 2015

ПИСМЕНИ РАБОТИ – НАЧ. ЕТАП – ІІ СР. 2015Г

ПИСМЕНИ РАБОТИ – II СРОК 2015

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПИГ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ / ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПИСМЕНИ РАБОТИ

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and