График консултиране

График консултиране:

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”

Село Царев брод, община Шумен, област Шумен

 

 

                            УТВЪРЖДАВАМ: _____________

 

                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                              Тихомир Трифонов                      

 

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната ДОКУМЕНТАЦИЯ

за първия учебен срок,  2013 / 2014 учебна година

 

 

Клас /

Паралелка

Класен ръководител

Време на провеждане -ден и час от седмицата

Място на провеждане

 

І клас

ст. учител

М. Стефанова

вторник  от 11.20 – 12.05

кл.стая или в учит. стая

 

ІІ клас

ст. учител

Г. Живкова

 

вторник от 11.20 – 12.05

кл.стая или в уч. стая

 

ІІІ клас

ст. учител

Цв. Велкова

 

вторник от 12.35 – 13.20

кл.стая или в уч. стая

ІV

 клас

ст. учител

Ст. Ванкова

 

вторник от 12.45 – 13.30

кл.стая или в уч. стая

 

V клас

 ст. учител

Г. Гроздева

 

вторник от 13.25 -14.10

кл.стая или в уч. стая

 

VІ клас

мл. у-л Даниела Господинова

вторник

от 14.15 – 14.55

в учител-ската стая

 

VІІ клас

ст. учител Цвета Анкова

 

вторник от 13.25 – 14.10

учит. стая или в комп. кабинет

 

VІІІ клас

 

ст. учител

К. Георгиева

 

вторник

от 13.25 – 14.10

в учит. стая или в каби-нет по мул-тимедии

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and