График за провеждане на обучението по безопасност на движението и по гражданска защита

График за провеждане на обучението по безопасност на движението и по гражданска защита:

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”

с. Царев брод, община Шумен

 

 

                                                                                      Утвърждавам:__________

Директор (Тихомир Трифонов)

 

 

ГРАФИК

за провеждане на обучението по безопасност на движението и по гражданска защита

учебна 2013 / 2014 год. в V – VІІІ клас

Клас

Дата

Тема

V

1.

01.10.

БД – Устройство на велосипеда. Частите на велосипеда. Предназначение. Действие. Връзка между отделните части.

 

2.

29.10.

БД – Техническо поддържане в изправност на велосипеда и регулировки. Технически характеристики.

 

3.

26.11.

БД – Техническо поддържане в изправност на велосипеда и регулировки.

 

4.

07.01.

БД – Знам и мога да управлявам велосипед. Безопасност. Подготовка. Изисквания.

 

5.

11.02.

БД – Практически упражнения за безопасно управление на велосипед.

 

6.

11.03.

БД – Вербална и писмена активност и развиване на активен речник в предметната област.Разширяване и обобщаване на знанията.

1.

08.10.

БД – На пътя с чуство за отговорност. Грешки в поведението на участниците в движението.

 

2.

05.11.

БД – Упражнение с ролеви игри и моделиране типични ситуации за овладяване на нравствените взаимоотнешения между участниците в движението.

 

3.

03.12.

БД – Упражнение с ролеви игри и моделиране типични ситуации за овладяване на нравствените взаимоотнешения между участниците в движението.

 

4.

14.01.

БД – Личните качества на участниците в движението. Равнище на осведоменост и култура.

 

5.

18.02.

БД – Ролеви игри за моделиране на типични пътни ситуации и поведенчески норми на различни участници в движението.

 

6.

18.03.

БД – Ролеви игри за моделиране на типични пътни ситуации и поведенчески норми на различни участници в движението.

VІІ

1.

15.10.

БД – Запознаване на учениците със същността на понятията: намалена видимост, зрителни илюзии, сензорни характеристики и анализ на практически ситуации.

 

2.

12.11.

БД – Запознаване на учениците със същността на понятията. Обясняване характера на явленията. Анализиране тяхното влияние върху безопасността на участниците в движението.

 

3.

10.12.

БД – Безопасно движение през нощта. Особености и опасности. Гледна точка: пешеходец, велосипедист, водач на МПС. Разбор на типичните грешки и опасности.

 

4.

21.01.

БД – Алгоритми за безопасно поведение при трудни пътни условия.

 

5.

25.02.

БД – Движение на пешеходци и автомобили по хлъзгав път. Опасности. Моделиране на ситуации.

 

6.

25.03.

БД – Преминаване през кръстовище при хлъзгав път. Определяне спирачния път на велосипеда. Оказване на долекарска помощ при ПТП.

VІІІ

1.

22.10.

БД – Преминаване през ЖП – прелез. Опасности.

 

2.

19.11.

БД – Преминаване през ЖП – прелез. Правила за безопасно преминаване.

 

3.

17.12.

БД – Преминаване през ЖП – прелез. Демонстриране на практика правилата за безопасност.

 

4.

28.01.

БД – Правила за движение в извъннаселени места денем, нощем и при намалена видимост.

 

5.

04.03.

БД – Екскурзия в извъннаселено място за наблюдение и оценка поведението на участниците в движението.

 

6.

08.04.

БД – Екскурзия в извъннаселено място за наблюдение и оценка поведението на участниците в движението. Обяснение поведението им и обобщаване.

 

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Клас

Дата

Тема

V

1.

19.XI.

 

ГЗ – Поведение и действия на учениците по време на зе-метресения.

 

2.

18.II.

 

ГЗ – Природни бедствия. Защита и поведение на учени-ците при пожар и наводнение.

 

3.

29.IV.

ГЗ – Поведение и действия на учениците по време на раз лични замърсявания.

1.

15.10.

ГЗ – Земетресение. Поведение и действиена учениците по време на земетресение.

 

2.

19.11.

ГЗ – Природни бедствия. Защита и поведение на учени-ците при пожар и наводнение.

 

3.

25.02.

ГЗ – Отровни вещества. Начини за защита.

VІІ

1.

22.10.

ГЗ – Предпазване и помощ при природни действия.

 

2.

19.11.

ГЗ – Защита при бедствия. Граждански противогаз и ас-пиратор. Правила за използване.

 

3.

07.01.

ГЗ – Противопожарни правила.

 

4.

11.02.

ГЗ – Защита при аварии.

VІІІ

1.

01.10.

ГЗ – Правила за поведение и действия на учениците при БАК и пожари.

 

2.

26.11.

ГЗ – Изучаване и практическо усвояване на училищни-те планове за действия при БАК и пожари.

 

3.

17.12.

Поведение при пожар и използване на противопожарни уреди и съоръжения.

 

4.

21.01.

Клинична и биологична смърт. Първа помощ.

 

 

 

Септември 2013 г.     

 

Класни ръководители:    V кл. – ст. учител Гергана Гроздева:___________

 

 

VІ клас: мл. учител Даниела Господинова:_____________

 

 

VІІ клас: ст. учител Цвета Анкова:______________

 

 

VІІІ клас: ст. учител Каролина Георгиева:____________

 

 

 

 

 

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and