Въвеждат строги правила срещу насилието

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. Промените бяха изложени от представители на Министерството на образованието пред депутатите от парламентарната образователна комисия във Велико Търново.

Освен облекчаването на класификатора и дневника, отпадат централно зададените срокове за това кога и в какъв срок трябва да се извършат дейностите. Дава се по-голяма автономия на институциите, облекчени са процесите за разработване на цялостните политики на самите институции с акцент към превенцията, посочи Мария Семерджиева, съветник в МОН. Тя подчерта, че промените са направени в сътрудничество с неправителствения сектор.

В Механизма е създаден нов раздел – за кибернасилието и кибертомоза. Трябва да се говори с децата за това какво може да се случи, ако едно дете е подложено постоянно на тормоз, посочи Семерджиeва. Тя добави, че е необходимо да се сътрудничи с родителите и непрекъснато да се оценяват процесите, за да бъдат променяни при необходимост.
В Механизма са разписани конкретни стъпки, които трябва да се предприемат на ниво институция и на ниво клас/група. Сред мерките са: подобряване на системата на дежурства в училище, включване на учениците в изготвянето на правила, планове и дейности, както и постоянно партньорство с родителите чрез тематични родителски срещи, диалози и ангажиране в различни дейности.
Предвидено е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, назначаване на психолози, педагогически съветници и образователни медиатори.
В Класификатора видовете насилие и тормоз са разделени на три нива. Първото е свързано с нарушаване на правилата, второто – с повтаряне на едни и същи нарушения и случаи на насилие, а на трето ниво са ситуациите, свързани с насилие, което би могло да застраши здравето и живота на децата.
Промените в Механизма ще бъдат представени на работни срещи с директори и учители в страната успоредно с новата Наредба за приобщаващото образование.
Източник: banker.bg

Остави отговор

Остави мнение

This theme is designed by college textbook along with textbooks, University mailing address and